Rámec fiškálnych politík EÚ

01-01-2018

Na zabezpečenie stability hospodárskej a menovej únie je nevyhnutný silný rámec na zabránenie neudržateľným verejným financiám. Reforma (súčasť tzv. balíka šiestich legislatívnych aktov), ktorou sa mení Pakt stability a rastu, nadobudla platnosť koncom roka 2011. Ďalšia – medzivládna Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii vrátane fiškálnej dohody – nadobudla platnosť začiatkom roka 2013. Nariadenie o posudzovaní vnútroštátnych návrhov rozpočtu (súčasť balíka dvoch legislatívnych aktov) nadobudlo účinnosť v máji 2013.

Na zabezpečenie stability hospodárskej a menovej únie je nevyhnutný silný rámec na zabránenie neudržateľným verejným financiám. Reforma (súčasť tzv. balíka šiestich legislatívnych aktov), ktorou sa mení Pakt stability a rastu, nadobudla platnosť koncom roka 2011. Ďalšia – medzivládna Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii vrátane fiškálnej dohody – nadobudla platnosť začiatkom roka 2013. Nariadenie o posudzovaní vnútroštátnych návrhov rozpočtu (súčasť balíka dvoch legislatívnych aktov) nadobudlo účinnosť v máji 2013.