Verejné zdravie

01-02-2018

Lisabonskou zmluvou sa posilnil význam politiky v oblasti zdravia, pričom sa v nej uvádza, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Tento cieľ sa má dosiahnuť podporou členským štátov zo strany Únie a presadzovaním spolupráce. Hlavnú zodpovednosť za ochranu zdravia, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, majú aj naďalej členské štáty. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní verejného zdravia, predchádzaní chorobám a ich prekonávaní, obmedzovaní zdrojov nebezpečenstva pre ľudské zdravie a zlaďovaní stratégií v oblasti zdravia medzi členskými štátmi. EÚ úspešne vykonala komplexnú politiku, prostredníctvom stratégie v oblasti zdravia s názvom Zdravie pre rast a jej akčného programu (na obdobie rokov 2014 – 2013), a súboru sekundárnych právnych predpisov. Súčasný inštitucionálny rámec na podporu vykonávania zahŕňa generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE), ako aj špecializované agentúry, najmä Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA).

Lisabonskou zmluvou sa posilnil význam politiky v oblasti zdravia, pričom sa v nej uvádza, že „pri stanovení a uskutočňovaní všetkých politík a činností Únie sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany ľudského zdravia“. Tento cieľ sa má dosiahnuť podporou členským štátov zo strany Únie a presadzovaním spolupráce. Hlavnú zodpovednosť za ochranu zdravia, a najmä za systémy zdravotnej starostlivosti, majú aj naďalej členské štáty. EÚ však zohráva dôležitú úlohu pri zlepšovaní verejného zdravia, predchádzaní chorobám a ich prekonávaní, obmedzovaní zdrojov nebezpečenstva pre ľudské zdravie a zlaďovaní stratégií v oblasti zdravia medzi členskými štátmi. EÚ úspešne vykonala komplexnú politiku, prostredníctvom stratégie v oblasti zdravia s názvom Zdravie pre rast a jej akčného programu (na obdobie rokov 2014 – 2013), a súboru sekundárnych právnych predpisov. Súčasný inštitucionálny rámec na podporu vykonávania zahŕňa generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín (GR SANTE), ako aj špecializované agentúry, najmä Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) a Európsku agentúru pre lieky (EMA).