Rozvoj a zavádzanie cestnej kabotáže v EÚ

15-03-2013

Táto štúdia analyzuje služby súvisiace s kabotážnou nákladnou dopravou v EÚ a zaoberá sa hlavnými zmenami, ktoré za posledné roky nastali v regulácii tohto trhu. Počas posledných desiatich rokov boli hlavnými impulzmi pre zmenu nadobudnutie účinnosti nariadenia (ES) č. 1072/2009 a postupné otváranie trhu členským štátom. Štúdia sa venuje zmenám nariadenia a otázke presadzovania práva v členských štátoch. Obsahuje aj aktualizované štatistické údaje z oblasti kabotáže, pokiaľ boli dostupné. V štúdii sa posudzuje aj sociálno-ekonomický vplyv uplatňovania súčasného a predchádzajúceho nariadenia v členských štátoch, pričom sa komentuje, do akej miery zmeny vyplynuli z nariadenia (ES) č. 1072/2009 alebo iných faktorov.

Táto štúdia analyzuje služby súvisiace s kabotážnou nákladnou dopravou v EÚ a zaoberá sa hlavnými zmenami, ktoré za posledné roky nastali v regulácii tohto trhu. Počas posledných desiatich rokov boli hlavnými impulzmi pre zmenu nadobudnutie účinnosti nariadenia (ES) č. 1072/2009 a postupné otváranie trhu členským štátom. Štúdia sa venuje zmenám nariadenia a otázke presadzovania práva v členských štátoch. Obsahuje aj aktualizované štatistické údaje z oblasti kabotáže, pokiaľ boli dostupné. V štúdii sa posudzuje aj sociálno-ekonomický vplyv uplatňovania súčasného a predchádzajúceho nariadenia v členských štátoch, pričom sa komentuje, do akej miery zmeny vyplynuli z nariadenia (ES) č. 1072/2009 alebo iných faktorov.

Externý autor

Roberta Frisoni (Steer Davies Gleave), Francesco Dionori (Steer Davies Gleave), Christoph Vollath (Steer Davies Gleave), Karol Tyszka, Lorenzo Casullo, Clemence Routaboul, Andrius Jarzemskis and Katalin Tánczos