20

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Autor
Kľúčové slovo
Dátum

Protection of EU external borders. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

12-04-2019

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although ...

Gradually since 1995, checks at the internal borders were abolished and a single external border was created. Ever since, the EU had tried to advance with a common policy on external borders and its various aspects, such as border controls, visas, asylum, regular migration and return. There has also been a considerable impact on internal border controls (Schengen area). Considerable progress was made regarding safeguarding the EU’s external borders during the legislative term 2014-2019, although the migratory crisis of 2015 made deficiencies of the European common policy evident.

Safeguarding the Schengen Acquis. Achievements during the legislative term 2014-2019: the role of the European Parliament

11-04-2019

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

The Schengen Area, one of the most valued achievements of the EU, this single area without internal border checks has come under pressure because of recent migration flows: In order to preserve Schengen in the next years, a common policy on the EUs external borders is also needed.

Výbor regiónov

01-04-2018

Výbor regiónov je zložený z 350 členov zastupujúcich regionálne a miestne orgány 28 členských štátov Únie. Vydáva stanoviská na základe povinnej (ako sa vyžaduje podľa zmlúv) a nepovinnej konzultácie, prípadne z vlastného podnetu. Jeho členovia nie sú viazaní žiadnymi záväznými pokynmi. Vykonávajú svoju funkciu nezávisle vo všeobecnom záujme Únie.

Výbor regiónov je zložený z 350 členov zastupujúcich regionálne a miestne orgány 28 členských štátov Únie. Vydáva stanoviská na základe povinnej (ako sa vyžaduje podľa zmlúv) a nepovinnej konzultácie, prípadne z vlastného podnetu. Jeho členovia nie sú viazaní žiadnymi záväznými pokynmi. Vykonávajú svoju funkciu nezávisle vo všeobecnom záujme Únie.

Riadenie vonkajších hraníc

01-04-2018

Politika EÚ v oblasti riadenia hraníc prešla veľkými zmenami, pokiaľ ide o príchod nebývalého počtu utečencov a neregulárnych migrantov, a to najmä od polovice roku 2015, keď sa prejavili viaceré nedostatky politík EÚ v oblasti správy vonkajších hraníc a migrácie. Výzvy spojené so zintenzívnením zmiešaných migračných tokov do EÚ a zvýšené obavy z hľadiska bezpečnosti vyvolali novú vlnu opatrení v oblasti ochrany vonkajších hraníc EÚ, čím boli ovplyvnené aj jej vnútorné hranice.

Politika EÚ v oblasti riadenia hraníc prešla veľkými zmenami, pokiaľ ide o príchod nebývalého počtu utečencov a neregulárnych migrantov, a to najmä od polovice roku 2015, keď sa prejavili viaceré nedostatky politík EÚ v oblasti správy vonkajších hraníc a migrácie. Výzvy spojené so zintenzívnením zmiešaných migračných tokov do EÚ a zvýšené obavy z hľadiska bezpečnosti vyvolali novú vlnu opatrení v oblasti ochrany vonkajších hraníc EÚ, čím boli ovplyvnené aj jej vnútorné hranice.

Zdroje a rozsah pôsobnosti práva Európskej únie

01-03-2018

Európska únia má právnu subjektivitu a ako taká má tiež vlastný právny poriadok, ktorý je oddelený od medzinárodného práva. Právo EÚ má okrem toho priamy alebo nepriamy účinok na právne predpisy členských štátov stáva sa súčasťou právneho poriadku každého členského štátu. Európska únia je sama osebe zdrojom práva. Jej právny poriadok býva zvyčajne rozčlenený na primárne právne predpisy (zmluvy a všeobecné právne zásady), sekundárne právne predpisy (založené na zmluvách) a doplnkové právo.

Európska únia má právnu subjektivitu a ako taká má tiež vlastný právny poriadok, ktorý je oddelený od medzinárodného práva. Právo EÚ má okrem toho priamy alebo nepriamy účinok na právne predpisy členských štátov stáva sa súčasťou právneho poriadku každého členského štátu. Európska únia je sama osebe zdrojom práva. Jej právny poriadok býva zvyčajne rozčlenený na primárne právne predpisy (zmluvy a všeobecné právne zásady), sekundárne právne predpisy (založené na zmluvách) a doplnkové právo.

Európsky parlament: historické pozadie

01-03-2018

Pôvod Európskeho parlamentu je v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), ktoré sa stalo spoločným zhromaždením troch nadnárodných Európskych spoločenstiev, ktoré v tom čase existovali. Zhromaždenie následne získalo názov Európsky parlament. Odvtedy táto inštitúcia, ktorej poslanci sa volia od roku 1979, prešla výraznými zmenami: zo zhromaždenia s vymenovanými poslancami sa stal volený parlament, ktorý je uznávaný ako skutočný orgán určujúci politický program Európskej ...

Pôvod Európskeho parlamentu je v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), ktoré sa stalo spoločným zhromaždením troch nadnárodných Európskych spoločenstiev, ktoré v tom čase existovali. Zhromaždenie následne získalo názov Európsky parlament. Odvtedy táto inštitúcia, ktorej poslanci sa volia od roku 1979, prešla výraznými zmenami: zo zhromaždenia s vymenovanými poslancami sa stal volený parlament, ktorý je uznávaný ako skutočný orgán určujúci politický program Európskej únie.

Súdny dvor Európskej únie

01-03-2018

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Pozostáva z dvoch súdov: samotného Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je zodpovedný za judikatúru Európskej únie. Súdy zabezpečujú správny výklad a správne uplatňovanie primárneho a sekundárneho práva Únie v EÚ. Dohliadajú na zákonnosť aktov inštitúcií Únie a na to, aby členské štáty dodržiavali povinnosti vyplývajúce z primárneho a sekundárneho práva. Súdny dvor taktiež poskytuje výklad práva Únie na žiadosť národných sudcov.

Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Pozostáva z dvoch súdov: samotného Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Je zodpovedný za judikatúru Európskej únie. Súdy zabezpečujú správny výklad a správne uplatňovanie primárneho a sekundárneho práva Únie v EÚ. Dohliadajú na zákonnosť aktov inštitúcií Únie a na to, aby členské štáty dodržiavali povinnosti vyplývajúce z primárneho a sekundárneho práva. Súdny dvor taktiež poskytuje výklad práva Únie na žiadosť národných sudcov.

Právomoci Súdneho dvora Európskej únie

01-03-2018

Tento informačný list sa venuje právomociam Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý tvoria dva súdy – samotný Súdny dvor a Všeobecný súd – a umožňuje rôzne konania, ako sa stanovuje v článku 19 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), článkoch 251 – 281 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článku 136 Euratomu a v Protokole č. 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie.

Tento informačný list sa venuje právomociam Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ), ktorý tvoria dva súdy – samotný Súdny dvor a Všeobecný súd – a umožňuje rôzne konania, ako sa stanovuje v článku 19 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), článkoch 251 – 281 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), článku 136 Euratomu a v Protokole č. 3 o Štatúte Súdneho dvora Európskej únie.

Občania Únie a ich práva

01-03-2018

Práva jednotlivých občanov a európske občianstvo sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie zmluvách (CHZPEÚ), Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 9 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ). Sú hlavnými prvkami formovania európskej identity. V prípade závažného porušenia základných hodnôt Únie môže byť členský štát sankcionovaný.

Práva jednotlivých občanov a európske občianstvo sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie zmluvách (CHZPEÚ), Zmluve o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) a článku 9 Zmluvy o Európskej únii (Zmluvy o EÚ). Sú hlavnými prvkami formovania európskej identity. V prípade závažného porušenia základných hodnôt Únie môže byť členský štát sankcionovaný.

Justičná spolupráca v občianskych veciach

01-03-2018

Cezhraničný voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb je neustále na vzostupe. Európska únia rozvíja justičnú spoluprácu v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami, a to premosťovaním rozličných právnych systémov. Jej hlavnými cieľmi sú právna istota a jednoduchý a účinný prístup k spravodlivosti, čo zahŕňa identifikáciu príslušného súdu, jasné určenie rozhodného práva, ako aj rýchle a účinné postupy pri uznávaní a vykonávaní.

Cezhraničný voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb je neustále na vzostupe. Európska únia rozvíja justičnú spoluprácu v občianskych veciach s cezhraničnými dôsledkami, a to premosťovaním rozličných právnych systémov. Jej hlavnými cieľmi sú právna istota a jednoduchý a účinný prístup k spravodlivosti, čo zahŕňa identifikáciu príslušného súdu, jasné určenie rozhodného práva, ako aj rýchle a účinné postupy pri uznávaní a vykonávaní.

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.