27

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

Transeurópske siete – usmernenia

01-02-2018

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zachováva transeurópske siete v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií, po prvýkrát spomínané v Maastrichtskej zmluve, s cieľom prepojiť všetky regióny EÚ. Tieto siete sú nástrojmi, ktoré majú prispieť k rastu vnútorného trhu a zamestnanosti, pričom sa budú rešpektovať otázky životného prostredia a ciele udržateľného rozvoja. Na konci roku 2013 došlo k zásadnej reforme transeurópskej dopravnej siete.

Zmluva o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) zachováva transeurópske siete v sektoroch dopravy, energetiky a telekomunikácií, po prvýkrát spomínané v Maastrichtskej zmluve, s cieľom prepojiť všetky regióny EÚ. Tieto siete sú nástrojmi, ktoré majú prispieť k rastu vnútorného trhu a zamestnanosti, pričom sa budú rešpektovať otázky životného prostredia a ciele udržateľného rozvoja. Na konci roku 2013 došlo k zásadnej reforme transeurópskej dopravnej siete.

Financovanie transeurópskych sietí

01-02-2018

Transeurópske siete (TEN) sú financované čiastočne Európskou úniou a čiastočne členskými štátmi. Finančná pomoc EÚ slúži ako katalyzátor, pričom väčšinu financovania musia poskytnúť členské štáty. Financovanie TEN sa môže dopĺňať aj zo štrukturálnych fondov, z pomoci Európskej investičnej banky alebo príspevkami zo súkromného sektora. Najväčšiu reformu pre TEN znamenalo vytvorenie Nástroja na prepájanie Európy v roku 2013.

Transeurópske siete (TEN) sú financované čiastočne Európskou úniou a čiastočne členskými štátmi. Finančná pomoc EÚ slúži ako katalyzátor, pričom väčšinu financovania musia poskytnúť členské štáty. Financovanie TEN sa môže dopĺňať aj zo štrukturálnych fondov, z pomoci Európskej investičnej banky alebo príspevkami zo súkromného sektora. Najväčšiu reformu pre TEN znamenalo vytvorenie Nástroja na prepájanie Európy v roku 2013.

Vnútorný trh s energiou

01-02-2018

V záujme harmonizácie a liberalizácie vnútorného trhu EÚ s energiou sa od roku 1996 prijímali opatrenia týkajúce sa prístupu na trh, transparentnosti a regulácie, ochrany spotrebiteľa, podpory prepojenia a primeranej úrovne dodávok energie. Cieľom týchto opatrení je vytvoriť konkurencieschopnejší, flexibilnejší a nediskriminačný trh EÚ s elektrinou s trhovými dodávateľskými cenami, ktorý je zameraný na zákazníka. Pritom posilňujú a rozširujú práva jednotlivých spotrebiteľov a energetických komunít ...

V záujme harmonizácie a liberalizácie vnútorného trhu EÚ s energiou sa od roku 1996 prijímali opatrenia týkajúce sa prístupu na trh, transparentnosti a regulácie, ochrany spotrebiteľa, podpory prepojenia a primeranej úrovne dodávok energie. Cieľom týchto opatrení je vytvoriť konkurencieschopnejší, flexibilnejší a nediskriminačný trh EÚ s elektrinou s trhovými dodávateľskými cenami, ktorý je zameraný na zákazníka. Pritom posilňujú a rozširujú práva jednotlivých spotrebiteľov a energetických komunít, riešia energetickú chudobu, objasňujú úlohy a zodpovednosti účastníkov trhu a regulačných orgánov a riešia bezpečnosť dodávok elektrickej energie, plynu a ropy, ako aj rozvoj transeurópskych sietí na prepravu elektrickej energie a plynu.

Dostupná komunikácia pre podniky a spotrebiteľov

01-02-2018

Informačné a komunikačné technológie (IKT) a dátové služby a služby spojené s prístupom na internet nahradili tradičné telefónne služby ako kľúčové produkty tak pre spotrebiteľov, ako aj podniky. V súčasnosti je čoraz viac audiovizuálneho obsahu k dispozícii na požiadanie a 4G a 5G pripojenie k internetu zaznamenáva exponenciálny rast. V dôsledku toho EÚ stanovila regulačný rámec pre telekomunikácie, ktorý sa vzťahuje na pevné a bezdrôtové telekomunikačné služby, internetové služby, služby spojené ...

Informačné a komunikačné technológie (IKT) a dátové služby a služby spojené s prístupom na internet nahradili tradičné telefónne služby ako kľúčové produkty tak pre spotrebiteľov, ako aj podniky. V súčasnosti je čoraz viac audiovizuálneho obsahu k dispozícii na požiadanie a 4G a 5G pripojenie k internetu zaznamenáva exponenciálny rast. V dôsledku toho EÚ stanovila regulačný rámec pre telekomunikácie, ktorý sa vzťahuje na pevné a bezdrôtové telekomunikačné služby, internetové služby, služby spojené s vysielaním a prenosové služby, a predstavuje súbor pravidiel platných vo všetkých členských štátoch EÚ.

Všeobecné zásady priemyselnej politiky EÚ

01-02-2018

Cieľom priemyselnej politiky EÚ je zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, aby si tak mohol udržať úlohu hnacej sily udržateľného rastu a zamestnanosti v Európe. Na zabezpečenie lepších rámcových podmienok pre priemysel EÚ sa prijali rôzne stratégie, pričom najnovšia sa uvádza v komunikácii z januára 2014 s názvom Za obnovu európskeho priemyslu.

Cieľom priemyselnej politiky EÚ je zvyšovať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, aby si tak mohol udržať úlohu hnacej sily udržateľného rastu a zamestnanosti v Európe. Na zabezpečenie lepších rámcových podmienok pre priemysel EÚ sa prijali rôzne stratégie, pričom najnovšia sa uvádza v komunikácii z januára 2014 s názvom Za obnovu európskeho priemyslu.

Jadrová energia

01-02-2018

Jadrová energia sa v súčasnosti vyrába postupom, ktorý sa nazýva jadrové štiepenie a ktorý spočíva v delení atómov pomocou uránu, pričom sa uvoľňuje energiu. Jadrová energia je nízkouhlíková alternatíva k fosílnym palivám a predstavuje dôležitú súčasť štruktúry energetických zdrojov 14 z 28 členských štátov, čo je takmer 30 % elektrickej energie vyrobenej v EÚ. V dôsledku černobyľskej katastrofy v roku 1986 a jadrovej katastrofy v japonskej Fukušime v roku 2011 sa však jadrová energia stala veľmi ...

Jadrová energia sa v súčasnosti vyrába postupom, ktorý sa nazýva jadrové štiepenie a ktorý spočíva v delení atómov pomocou uránu, pričom sa uvoľňuje energiu. Jadrová energia je nízkouhlíková alternatíva k fosílnym palivám a predstavuje dôležitú súčasť štruktúry energetických zdrojov 14 z 28 členských štátov, čo je takmer 30 % elektrickej energie vyrobenej v EÚ. V dôsledku černobyľskej katastrofy v roku 1986 a jadrovej katastrofy v japonskej Fukušime v roku 2011 sa však jadrová energia stala veľmi kontroverznou. Rozhodnutie Nemecka postupne upustiť od využívania jadrovej energie do roku 2020, ako aj dočasné zatvorenie dvoch belgických reaktorov po tom, čo boli minulý rok objavené trhliny v ich nádržiach, vystupňovali nátlak na skončenie využívania jadrovej energie v Európe. Hoci je na členských štátoch, aby rozhodli, či vo svojom energetickom mixe využijú jadrovú energiu alebo nie, právne predpisy EÚ sa zameriavajú na zlepšenie bezpečnostných noriem jadrových elektrární a zaistenie bezpečnej manipulácie s jadrovým odpadom a jeho likvidácie.

Energetická efektívnosť

01-02-2018

Znižovanie spotreby energie a koniec plytvania majú pre EÚ čoraz väčší význam. Vedúci predstavitelia v roku 2007 stanovili pre EÚ cieľ znížiť ročnú spotrebu energie do roku 2020 o 20 %. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú stále viac uznávané ako prostriedok nielen na dosiahnutie udržateľného zásobovania energiou, znižovanie emisií skleníkových plynov, zvýšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na podporu konkurencieschopnosti EÚ. Energetická efektívnosť je preto ...

Znižovanie spotreby energie a koniec plytvania majú pre EÚ čoraz väčší význam. Vedúci predstavitelia v roku 2007 stanovili pre EÚ cieľ znížiť ročnú spotrebu energie do roku 2020 o 20 %. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú stále viac uznávané ako prostriedok nielen na dosiahnutie udržateľného zásobovania energiou, znižovanie emisií skleníkových plynov, zvýšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na podporu konkurencieschopnosti EÚ. Energetická efektívnosť je preto strategickou prioritou Európskej únie a platí zásada, že energetická efektívnosť je prvoradá. V súčasnosti sa rokuje o budúcom politickom rámci po roku 2030.

Politika inovácie

01-02-2018

Inovácia zohráva čoraz väčšiu úlohu v našom hospodárstve. Je prínosom pre občanov ako spotrebiteľov aj ako pracovníkov. Je nevyhnutná na vytváranie lepších pracovných miest, budovanie ekologickejšej spoločnosti a zlepšovanie kvality nášho života, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti EÚ na globálnom trhu. Politika inovácie je prepojením medzi politikou výskumu a technického rozvoja a priemyselnou politikou a má vytvárať rámec umožňujúci prinášať nápady na trh.

Inovácia zohráva čoraz väčšiu úlohu v našom hospodárstve. Je prínosom pre občanov ako spotrebiteľov aj ako pracovníkov. Je nevyhnutná na vytváranie lepších pracovných miest, budovanie ekologickejšej spoločnosti a zlepšovanie kvality nášho života, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti EÚ na globálnom trhu. Politika inovácie je prepojením medzi politikou výskumu a technického rozvoja a priemyselnou politikou a má vytvárať rámec umožňujúci prinášať nápady na trh.

Obranný priemysel

01-02-2018

Európsky obranný priemysel je významným priemyselným odvetvím, ktoré v roku 2014 dosahovalo obrat 97,3 miliárd EUR, priamo zamestnávalo 500 000 ľudí a nepriamo vytváralo 1,2 milióna pracovných miest. Charakterizujú ho hospodárske a technologické zložky, ktoré sú významnými faktormi priemyselnej konkurencieschopnosti Európy. Európska obranná agentúra, ktorá vznikla v roku 2004, aktívne prispieva k rozvoju tohto priemyselného odvetvia. Obranný priemysel v súčasnosti rieši výzvy ako rozdrobenosť trhu ...

Európsky obranný priemysel je významným priemyselným odvetvím, ktoré v roku 2014 dosahovalo obrat 97,3 miliárd EUR, priamo zamestnávalo 500 000 ľudí a nepriamo vytváralo 1,2 milióna pracovných miest. Charakterizujú ho hospodárske a technologické zložky, ktoré sú významnými faktormi priemyselnej konkurencieschopnosti Európy. Európska obranná agentúra, ktorá vznikla v roku 2004, aktívne prispieva k rozvoju tohto priemyselného odvetvia. Obranný priemysel v súčasnosti rieši výzvy ako rozdrobenosť trhu a znižovanie výdavkov na obranu.

Digitálna agenda pre Európu

01-02-2018

Od roku 1995 sú informačné a komunikačné technológie (IKT) hybnou silou zvyšovania produktivity a rastu v EÚ[1]. V uplynulých troch desaťročiach sa v dôsledku technologickej konvergencie stierajú hranice medzi telekomunikáciami, vysielaním a informačnými technológiami. Komisia spustila v roku 2015 jednotný digitálny trh, aby sa realizovali hlavné legislatívne návrhy, napr. týkajúce sa podpory elektronického obchodu, autorského práva, elektronického súkromia, harmonizácie digitálnych práv, harmonizovaných ...

Od roku 1995 sú informačné a komunikačné technológie (IKT) hybnou silou zvyšovania produktivity a rastu v EÚ[1]. V uplynulých troch desaťročiach sa v dôsledku technologickej konvergencie stierajú hranice medzi telekomunikáciami, vysielaním a informačnými technológiami. Komisia spustila v roku 2015 jednotný digitálny trh, aby sa realizovali hlavné legislatívne návrhy, napr. týkajúce sa podpory elektronického obchodu, autorského práva, elektronického súkromia, harmonizácie digitálnych práv, harmonizovaných predpisov o DPH a kybernetickej bezpečnosti.

Nadchádzajúce podujatia

01-10-2019
Health threats from climate change: Scientific evidence for policy-making
Ďalšie podujatia -
EPRS

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.