6

výsledok(-ky)

Slovo (slová)
Typ publikácie
Oblasť politiky
Kľúčové slovo
Dátum

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Efektívnosť využívania zdrojov a obehové hospodárstvo

01-04-2018

Dôsledkom súčasných i predchádzajúcich spôsobov využívania zdrojov je vysoká úroveň znečistenia, zhoršovanie kvality životného prostredia a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Politika EÚ v oblasti odpadu má dlhú históriu a tradične sa zameriava na odpadové hospodárstvo, ktoré je udržateľnejšie z hľadiska životného prostredia. Tento trend by mal transformovaním hospodárstva EÚ na trvalo udržateľné hospodárstvo do roku 2050 zvrátiť plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a balík pre obehové hospodárstvo ...

Dôsledkom súčasných i predchádzajúcich spôsobov využívania zdrojov je vysoká úroveň znečistenia, zhoršovanie kvality životného prostredia a vyčerpávanie prírodných zdrojov. Politika EÚ v oblasti odpadu má dlhú históriu a tradične sa zameriava na odpadové hospodárstvo, ktoré je udržateľnejšie z hľadiska životného prostredia. Tento trend by mal transformovaním hospodárstva EÚ na trvalo udržateľné hospodárstvo do roku 2050 zvrátiť plán pre Európu efektívne využívajúcu zdroje a balík pre obehové hospodárstvo. Štyri nové smernice o odpade v rámci nového balíka opatrení pre obehové hospodárstvo zavádzajú nové ciele nakladania s odpadom v oblasti prevencie, opätovného využívania, recyklácie a skládkovania.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Chemické látky a pesticídy

01-02-2018

Cieľom právnych predpisov EÚ o chemických látkach a pesticídoch je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a predchádzať prekážkam obchodu. Pozostávajú z pravidiel upravujúcich obchodovanie a používanie konkrétnych kategórií chemických výrobkov, zo súboru harmonizovaných obmedzení uvádzania určitých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania a z pravidiel upravujúcich veľké havárie a vývoz nebezpečných látok. Pod pojmom „pesticídy“ sú zoskupené látky, ktoré sa používajú na potláčanie ...

Cieľom právnych predpisov EÚ o chemických látkach a pesticídoch je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie a predchádzať prekážkam obchodu. Pozostávajú z pravidiel upravujúcich obchodovanie a používanie konkrétnych kategórií chemických výrobkov, zo súboru harmonizovaných obmedzení uvádzania určitých nebezpečných látok a prípravkov na trh a ich používania a z pravidiel upravujúcich veľké havárie a vývoz nebezpečných látok. Pod pojmom „pesticídy“ sú zoskupené látky, ktoré sa používajú na potláčanie, vyničenie organizmov, ktoré sa považujú za škodlivé, a na ich predchádzanie. Patria medzi ne biocídne výrobky a prípravky na ochranu rastlín. Najdôležitejším úspechom na úrovni EÚ je nariadenie REACH, ktoré upravuje registráciu, hodnotenie a autorizáciu nebezpečných látok a obmedzenia, ktoré sa na ne vzťahujú.

Biodiverzita, využívanie pôdy a lesné hospodárstvo

01-02-2018

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa uskutočnila v roku 1992, predstavuje vďaka prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite významný krok vpred v snahe o ochranu biodiverzity a prírody. EÚ zohráva na medzinárodnej úrovni dôležitú úlohu pri hľadaní riešení otázok týkajúcich sa straty biodiverzity, zmeny klímy a ničenia tropických dažďových pralesov. EÚ sa v roku 2011 zaviazala, že do roku 2020 zastaví stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ. Stále nesplnené zostávajú ...

Konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji, ktorá sa uskutočnila v roku 1992, predstavuje vďaka prijatiu Dohovoru o biologickej diverzite významný krok vpred v snahe o ochranu biodiverzity a prírody. EÚ zohráva na medzinárodnej úrovni dôležitú úlohu pri hľadaní riešení otázok týkajúcich sa straty biodiverzity, zmeny klímy a ničenia tropických dažďových pralesov. EÚ sa v roku 2011 zaviazala, že do roku 2020 zastaví stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ. Stále nesplnené zostávajú ďalšie ciele stanovené v smernici o biotopoch alebo v Dohovore o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES). Očakáva sa, že celosvetová Parížska dohoda o zmene klímy, ktorá bola dosiahnutá v decembri 2015 a ktorej cieľom je zmiernenie účinkov zmeny klímy, a následné právne predpisy EÚ na vykonávanie tejto dohody budú mať v nasledujúcich desaťročiach pozitívny vplyv na zachovanie biodiverzity a lesov. Od roku 1992 predstavuje program LIFE najdôležitejší finančný nástroj na ochranu biodiverzity a lesov v EÚ.

Udržateľná spotreba a výroba

01-11-2017

Udržateľný rast je jedným zo základných cieľov Európskej únie. Vzhľadom na globálny nedostatok prírodných zdrojov sa zásada „menej znamená viac“ stala hlavnou výzvou pre výrobcov a spotrebiteľov. Na zvládnutie tejto výzvy v čase rýchlo napredujúcej zmeny klímy a rastúceho dopytu po energii a zdrojoch zaviedla EÚ celý rad politík a iniciatív, ktoré sú zamerané na udržateľnú spotrebu a výrobu. Mali by zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich celého životného cyklu, stimulovať dopyt ...

Udržateľný rast je jedným zo základných cieľov Európskej únie. Vzhľadom na globálny nedostatok prírodných zdrojov sa zásada „menej znamená viac“ stala hlavnou výzvou pre výrobcov a spotrebiteľov. Na zvládnutie tejto výzvy v čase rýchlo napredujúcej zmeny klímy a rastúceho dopytu po energii a zdrojoch zaviedla EÚ celý rad politík a iniciatív, ktoré sú zamerané na udržateľnú spotrebu a výrobu. Mali by zlepšiť celkové environmentálne vlastnosti výrobkov počas ich celého životného cyklu, stimulovať dopyt po lepších výrobkoch a výrobných technológiách a pomôcť spotrebiteľom prijímať informované rozhodnutia.

Nadchádzajúce podujatia

Partneri

Buďte v obraze

email update imageSystém odberu aktuálnych informácií prostredníctvom e-mailu

Systém odberu aktualizácií prostredníctvom e-mailu, ktorý priamo posiela najnovšie informácie na vašu elektronickú adresu, vám umožňuje sledovať všetky osoby a udalosti spojené s Parlamentom. Súčasťou tohto systému sú najnovšie informácie o poslancoch, informačné služby alebo stránka Think Tank.

Systém je dostupný všade na stránkach Parlamentu. Na objednanie a prijímanie oznámení zo stránky Think Tank stačí, ak poskytnete vašu e-mailovú adresu, vyberiete tému, ktorá vás zaujíma, uvediete periodicitu (denne, týždenne alebo mesačne) a potvrdíte vašu registráciu kliknutím na internetový odkaz odoslaný e-mailom.

RSS imageKanály RSS

Nezmeškajte žiadnu informáciu alebo aktualizáciu stránky Európskeho parlamentu vďaka nášmu kanálu RSS.

Na nastavenie vášho kanálu kliknite na tento odkaz.