EU:s finanspolitiska ram

01-01-2018

För att stabiliteten inom Ekonomiska och monetära unionens ska kunna tryggas måste det finnas en robust ram med bestämmelser för att undvika ohållbara statsfinanser. En reform (en del av det så kallade ”sexpacket”) som ändrar stabilitets- och tillväxtpakten trädde i kraft i slutet av 2011. En annan reform, dvs. det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen, som inbegriper finanspakten, trädde ikraft i början av 2013. En förordning om bedömning av nationella budgetförslag (en del av det så kallade ”tvåpacket”) trädde i kraft i maj 2013.

För att stabiliteten inom Ekonomiska och monetära unionens ska kunna tryggas måste det finnas en robust ram med bestämmelser för att undvika ohållbara statsfinanser. En reform (en del av det så kallade ”sexpacket”) som ändrar stabilitets- och tillväxtpakten trädde i kraft i slutet av 2011. En annan reform, dvs. det mellanstatliga fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen, som inbegriper finanspakten, trädde ikraft i början av 2013. En förordning om bedömning av nationella budgetförslag (en del av det så kallade ”tvåpacket”) trädde i kraft i maj 2013.