Εσείς και το Κοινοβούλιο

Υπηρεσία Ενημέρωσης του Πολίτη

Υπηρεσία Ενημέρωσης του Πολίτη είναι μία υπηρεσία που επιτρέπει σε κάθε πολίτη να επικοινωνεί με τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο θα μεριμνήσει να απαντήσει στιςερωτήσεις τους.

Όλεςοι αιτήσεις που υποβάλλονται πρέπει να αφορούν τομείς δραστηριότηταςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικές απαντήσεις θα διαβιβάζονται εντόςεύλογης προθεσμίας.

Εάν μία αίτηση αφορά ένα περίπλοκο θέμα, θασας γνωστοποιηθεί αμέσως μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι ηαίτησή σας ελήφθη και εξετάζεται.

Εσείς και το Κοινοβούλιο

Επικοινωνία με τον webmaster

Ο Webmaster είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία της ιστοθέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη σωστή εμφάνιση των σελίδων της, αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξή της. Είναι ευπρόσδεκτη κάθε παρατήρηση σχετικά με την παρούσα ιστοθέση, καθώς και κάθε υπόδειξή σας για να γίνει πιο εύχρηστη.

Η ιστοθέση περιλαμβάνει ηλεκτρονική γραμματοθυρίδα για να μπορείτε να μας επισημαίνετε τεχνικά προβλήματα.

Η χρήση της γραμματοθυρίδας πρέπει να αφορά προβλήματα σχετικά με την τεχνική λειτουργία ή την εμφάνιση της ιστοθέσης -"νεκροί" σύνδεσμοι, ανακριβείς πληροφορίες, γλωσσικά λάθη, ελλείψεις στο περιεχόμενο, επιστρεφόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα, ή προβλήματα πρόσβασης.

Θα προσπαθούμε να σας απαντάμε με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.