Staże

Program staży w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego dla osób niepełnosprawnych

Parlament Europejski wspiera równość szans i zachęca niepełnosprawne kobiety i mężczyzn do składania podań o udział w programach staży. W roku 2006 Parlament Europejski uruchomił specjalny program staży dla osób niepełnosprawnych. Program ten można zaliczyć do pozytywnych działań opisanych w art. 4 Kodeksu Dobrej Praktyki w zakresie Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych.

Cele

Głównym celem programu jest umożliwienie pewnej liczbie osób niepełnosprawnych zdobycia konkretnego doświadczenia zawodowego poprzez odbycie stażu w Parlamencie Europejskim, dającego im możliwość zapoznania się z jego działalnością.

Dodatkowe cele to:

 • zastosowanie w praktyce zasad Parlamentu Europejskiego dotyczących równości szans poprzez wspieranie osób niepełnosprawnych w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i w ten sposób zwiększanie szans na zatrudnienie w przyszłości;
 • dostarczenie Parlamentowi Europejskiemu wkładu i pozytywnego doświadczenia, jakie niepełnosprawni stażyści wniosą do jego pracy i kultury;
 • przyczynianie się do zwiększenia ogólnego stanu świadomości pracowników Parlamentu na temat niepełnosprawności i pomaganie w usuwaniu przeszkód w integracji osób niepełnosprawnych.

Zarys programu

Program oferuje niepełnosprawnym kandydatom pięciomiesięczny płatny staż i stanowi dodatek do innych możliwości odbycia stażu lub wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego. Dzięki zwolnieniu z art. 18 Przepisów wewnętrznych dotyczących staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego, oferuje on kandydatom bez dyplomu uniwersyteckiego takie same warunki, jak innym stażystom odbywającym płatny staż.

Racjonalne usprawnienia

W miarę potrzeb staże odbywają się z zastosowaniem racjonalnych usprawnień w miejscu pracy, umożliwiających niepełnosprawnym wykonywanie nałożonych na nich podstawowych obowiązków zawodowych. Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 d ust. 4 Regulaminu pracowniczego urzędników i warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, racjonalne usprawnienia oznaczają „właściwe środki, w miarę potrzeb umożliwiające osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy, wykonywanie jej lub rozwój zawodowy bądź kształcenie, o ile środki te nie nakładają na pracodawcę nieproporcjonalnie wysokich obciążeń”.

W internetowym formularzu zgłoszeniowym kandydaci proszeni są o wypełnienie sekcji „niepełnosprawność” (opis niepełnosprawności i szczególnych potrzeb w miejscu pracy i poza nim); który stanowi podstawę przeprowadzenia specjalnych dostosowań w zakresie dostępu. W przypadku, gdy informacje dotyczące szczególnych potrzeb w zakresie dostępu przekazane przez kandydatów w tym formularzu okażą się niewystarczająco istotne i dokładne, może to spowodować opóźnienia w zapewnieniu stażystom racjonalnych usprawnień w miejscu pracy. W najgorszym przypadku, jeżeli Parlament Europejski nie byłby w stanie zaoferować stażystom żadnego tymczasowego rozwiązania, mogłoby to pociągnąć za sobą zawieszenie lub przerwanie stażu z uwagi na ważkie przyczyny funkcjonalne, zgodnie z art. 9 Przepisów wewnętrznych.

Wszelkie informacje na temat niepełnosprawności kandydatów są wykorzystywane wyłącznie w Parlamencie Europejskim i wyłącznie w celu zapewnienia odpowiednich dostosowań w miejscu pracy oraz ułatwienia kandydatom, którzy uzyskali staż poszukiwania dostępnego miejsca zamieszkania, transportu oraz uzyskania pomocy.

Odpowiednie warunki mieszkaniowe, transport i pomoc

Parlament Europejski przekaże stażystom informacje o istniejących możliwościach w zakresie odpowiednich warunków mieszkaniowych, transportu i pomocy, jednak nie gwarantuje załatwienia tych udogodnień. Stażyści ponoszą odpowiedzialność za znalezienie mieszkania, podpisanie umowy najmu oraz wpłatę kaucji.

Istnieje możliwość otrzymania zasiłku dla niepełnosprawnych, który ma pomóc w pokryciu dodatkowych kosztów związanych z odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi, transportem i pomocą. Żadne dodatkowe wypłaty nie będą możliwe, jeżeli wydatki stażystów przekroczą stypendium i zasiłek dla niepełnosprawnych.

Zasada partnerstwa

Program został uruchomiony we współpracy z Europejskim Forum Niepełnosprawności (ang. EDF) w celu zagwarantowania dotarcia do dużej liczby potencjalnych kandydatów na stażystów ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów kandydujących.

Kryteria kwalifikacyjne

O staż mogą ubiegać się osoby, które:

 • posiadają obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub kraju kandydującego;
 • w dniu rozpoczęcia stażu mają ukończone 18 lat;
 • biegle władają jednym z języków urzędowych Unii Europejskiej oraz posiadają dobrą znajomość drugiego języka;
 • nigdy wcześniej nie odbyły innego płatnego stażu ani nie były zatrudnione za wynagrodzeniem przez okres dłuższy niż cztery kolejne tygodnie w instytucji unijnej bądź przez posła lub grupę polityczną Parlamentu Europejskiego;
 • są w stanie udowodnić swoją niepełnosprawność (przy pomocy zaświadczenia lekarskiego lub legitymacji czy zaświadczenia dokumentującego niepełnosprawność wydanego przez władze krajowe).

Składanie wniosków

Kandydaci mogą się ubiegać o staż wyłącznie przy pomocy internetowego formularza dotyczącego stażu dla osób niepełnosprawnych.

Procedura przyjmowania

Kandydaci są wybierani po dokonaniu oceny ich przydatności i umiejętności z uwzględnieniem dopasowania ich profilu do dostępnych stanowisk dla stażystów. Ocena jest dokonywana w oparciu o informacje podane we wniosku. W przypadku jednakowej przydatności kandydatów dążyć się będzie do zapewnienia równowagi między mężczyznami i kobietami, a także równowagi w pochodzeniu geograficznym, na ile pozwoli na to ograniczona liczba stanowisk dla stażystów.

Warunki oferowane na stażu

 • Miesięczne wynagrodzenie
  Kandydaci przyjęci w ramach tego programu staży otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 130,56 euro (2008), jeżeli odbywają staż w Brukseli lub Luksemburgu. W przypadku Biur Informacyjnych w państwach członkowskich kwota ta indeksowana jest zgodnie ze wskaźnikiem kosztów utrzymania.
 • Koszty dodatkowe związane z niepełnosprawnością
  Dodatkowe koszty stażystów bezpośrednio związane z ich niepełnosprawnością mogą być pokryte do wysokości maksymalnie 50% kwoty miesięcznego stypendium, zgodnie z art. 20 ust. 8 Przepisów wewnętrznych.
 • Zwrot kosztów podróży na początku i na końcu stażu
  Zastosowanie ma art. 11 Przepisów wewnętrznych.
 • Ubezpieczenie
  Stażyści biorący udział w tym programie będą objęci, tak jak inni stażyści, obowiązkową polisą ubezpieczenia wypadkowego i zdrowotnego, jak przewiduje to art. 13 Przepisów wewnętrznych.

Właściwe przepisy

Do wszelkich innych aspektów programu staży niewymienionych wyraźnie w powyższym opisie programu zastosowanie mają Przepisy wewnętrzne dotyczące staży i wizyt naukowych w Sekretariacie Generalnym Parlamentu Europejskiego.

Monitorowanie i ocena programu

Stażyści, ich opiekunowie, jak również zainteresowane działy będą proszeni o dokonanie oceny swojego doświadczenia w celu wskazania ewentualnych zmian lub ulepszeń programu. Realizacja programu będzie monitorowana, a Dział ds. Równych Szans i Różnorodności dokona oceny na zakończenie każdego okresu stażu.