Europarl - Prima pagina Prima pagina de intranet a Unitatii de Traducere Romana
Europarl - Homepage (EN)
 
 

Unitatea de Traducere Româna
GLOSAR PRIVIND CONTRACTELE DE ACHIZIŢII PUBLICE

Creat:  20.2.2006 Statut: provizoriu
Modificat: Sursa:  TRAD RO
Notă: Această primă versiune nu conţine linkuri interne.

Prezentul glosar a fost creat pe baza DIRECTIVEI 2004/18/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de bunuri şi de servicii


achizitor privat
acheteur privé
private purchaser

CONTEXT: Livrările sau prestările de servicii pot fi dovedite — în cazul în care beneficiarul a fost un achizitor privat, prin certificarea din partea achizitorului sau, în lipsa acesteia, printr-o declaraţie a operatorului economic.

articolul 48 (2) (a) (ii)

 

achizitor public
acheteur public
public purchaser

CONTEXT: Specificaţiile tehnice stabilite de achizitorii publici trebuie să permită exercitarea concurenţei în domeniul achiziţiilor publice.

motivul 29

 

(a) acorda (drepturi speciale sau exclusive)
octroyer (des droits spéciaux ou exclusifs)
grant (special or exclusive rights )

CONTEXT: În cazul în care o autoritate contractantă acordă unei entităţi, (...) drepturi speciale sau exclusive de exercitare a unei activităţi de servicii publice, actul prin care se acordă acest drept prevede că entitatea în cauză trebuie să respecte (...) principiul nediscriminării pe motiv de cetăţenie sau naţionalitate.

articolul 3

 

acord-cadru
accord-cadre
framework agreement

DEF:  Acord încheiat între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect stabilirea condiţiilor pentru contractele care urmează să fie atribuite în decursul unei perioade determinate (...).

articolul 1 (5)

 

adjudecatar
adjudicataire
successful tenderer

CONTEXT: Autorităţile contractante întocmesc (...) un proces-verbal care să cuprindă cel puţin următoarele elemente: (...), numele adjudecatarului şi justificarea selectării ofertei sale (...).

NOTĂ: În EN, apare şi successful economic operator (Annexe VIIA, CONTRACT AWARD NOTICES, 7)

articolul 43 (e)

 

administrare judiciară
règlement judiciaire
******************

CONTEXT:  Poate fi exclus de la participarea la un contract orice operator economic care este în stare de faliment, de lichidare, de încetare a activităţii, de administrare judiciară sau de concordat preventiv (...)

NOTA: În EN nu apare un termen, ci mai degrabă o explicaţie - definiţie (he has entered into an arrangement with creditors)

articolul 45 (2) (a)

 

agrement tehnic european
agrément technique  européen
European technical approval

DEF: Apreciere tehnică favorabilă a capacităţii de  utilizare a unui produs pentru un scop determinat, fondată pe îndeplinirea cerinţelor de bază pentru construcţie, în funcţie de caracteristicile intrinseci ale respectivului produs şi condiţiile stabilite de aplicare şi utilizare.

Anexa VI (3)

 

anunţ (de participare) simplificat
avis  (de marché)simplifié
simplified (contract) notice

CONTEXT: Fiecare contract special trebuie să facă obiectul unei invitaţii de participare. Înainte de lansarea unei astfel de invitaţii, autorităţile contractante publică un anunţ de participare simplificat, prin care invită toţi operatorii economici interesaţi să prezinte o ofertă indicativă.

articolul 33 (5)

 

anunţ de informare prealabilă
avis de préinformation
proir information notice

CONTEXT: Autorităţile contractante fac cunoscut, prin intermediul unui anunţ de informare prealabilă, publicat de ele sau de Comisie, „profilul cumpărătorului” prevăzut în anexa VIII punctul 2 litera (b).

articolul 35 (1)

 

anunţ de participare
avis de marché
contract notice

CONTEXT:  O autoritate contractantă poate limita numărul de candidaţi la procedurile restrânse şi de negociere cu publicarea unui anunţ de participare, precum şi la dialogul competitiv.

NOTA: Apare şi numai cu forma eliptică avis/anunţ/notice, dar este vorba de aceeaşi noţiune.

articolul 31 (1) (c)

 

arbitraj
arbitrage
arbitration

CONTEXT: Serviciile de arbitraj şi de conciliere sunt furnizate (...) de organisme sau de persoane desemnate sau selectate într-un mod care nu poate fi supus normelor de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

motivul 26

 

atribuire (a unui contract)
attribution (d'un marché)
(contract)award

CONTEXT: Atribuirea contractelor încheiate în statele  membre în numele statului, al colectivităţilor teritoriale şi al altor organisme de drept public trebuie să respecte principiile prevăzute de tratat.

motivul 2

 

atribuire (a unui contract)
passation (d'un marché)
awarding(of a contract)

CONTEXT:  Mai multe autorităţi contractante sunt răspunzătoare de realizarea de achiziţii sau de atribuirea unor contracte de achiziţii publice/acorduri-cadru destinate altor autorităţi contractante.

motivul 15

 

autoritate contractantă
pouvoir adjudicateur
contracting authority

DEF:  Statul, colectivităţile teritoriale, organismele  de drept public şi asociaţiile formate din una sau mai multe din aceste colectivităţi sau unul sau mai multe organisme de drept public.

articolul 1( 9)

 

caiet de sarcini
cahier des charges
contract documents

CONTEXT: Autorităţile contractante care autorizează variantele menţionează în caietul de sarcini cerinţele minime pe care trebuie să le respecte acestea, precum şi cerinţele de prezentare.
motivul 30

 

candidat
candidat
candidate

DEF: Operator economic care solicită o invitaţie de participare  la o licitaţie restrânsă sau prin negociere sau la un dialog competitiv.

articolul 1 (8)

 

catalog electronic
catalogue électronique
electronic catalogue

CONTEXT: (...)depunerea unei oferte de către un ofertant, (...) poate lua forma unui catalog electronic al respectivului ofertant.

motivul 12

 

cerere de înscriere
demande d'inscription
application for registration

CONTEXT: (...) trebuie să se ţină seama de jurisprudenţa Curţii de Justiţie în cazul în care un operator economic care face parte dintr-un grup îşi asumă capacităţile economice, financiare sau tehnice ale altor societăţi din grup în sprijinul cererii sale de înscriere.

motivul 45

 

cerere de participare
demande de participation
request to participate

CONTEXT: În cazul în care cererea de participare este făcută telefonic, trebuie trimisă o confirmare scrisă înainte de expirarea termenului stabilit pentru primirea cererilor.

articolul 42 (6) (b)

 

comandă publică
commande publique
public purchasing

CONTEXT: Unele tehnici electronice noi de achiziţie (...) permit extinderea concurenţei şi ameliorarea eficienţei comenzii publice.

motivul 12

 

concesionare a serviciilor
concession de services
service concession

DEF: Contract care prezintă aceleaşi caracteristici ca un contract de achiziţii publice de servicii, cu excepţia compensaţiei pentru serviciile prestate, care poate consta fie exclusiv în dreptul de exploatare a serviciilor, fie în dreptul de exploatare şi o plată.

articolul 1 (4)

 

concesionare a lucrărilor publice
concession de travaux publics
public works concession

DEF: Contract care prezintă aceleaşi caracteristici ca un contract de achiziţii publice de lucrări, cu excepţia compensaţiei pentru lucrările efectuate, care poate consta fie exclusiv în dreptul de exploatare a lucrării, fie în dreptul de exploatare şi o plată.

articolul 1 (5)

 

conciliere
conciliation
conciliation

CONTEXT: Serviciile de arbitraj şi de conciliere sunt furnizate, de obicei, de organisme sau de persoane desemnate sau selectate într-un mod care nu poate fi supus normelor de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

motivul 26

 

concordat preventiv
concordat préventif
*****************

CONTEXT: Poate fi exclus de la participarea la un contract orice operator economic care este în stare de faliment, de lichidare, de încetare a activităţii, de administrare judiciară sau de concordat preventiv (...).

NOTĂ: În EN, nu e folosit un substantiv, ci mai degrabă e descrisă situaţia; de aceea termenul în EN lipseşte.

articolul 45 (2) (a)

 

concurs
concours
design contest

DEF: Procedură care  permite autorităţii contractante să achiziţioneze, în special în domeniul amenajării teritoriului, al urbanismului, al arhitecturii şi ingineriei sau al prelucrării datelor, un plan sau un proiect selectat de un juriu după lansarea sa în competiţie, cu sau fără atribuirea de premii.

articolul 1 (11)( e)

 

contract
marché
contract

CONTEXT: Atribuirea contractelor trebuie realizată pe baza unor criterii obiective care asigură respectarea principiilor de transparenţă, de nediscriminare şi de egalitate de tratament şi care garantează aprecierea ofertelor în condiţii eficiente de concurenţă.

motivul 46

 

contract de achiziţii publice
marché public
public contract

DEF: Contract cu titlu oneros, încheiat în scris între unul sau mai mulţi operatori economici şi una sau mai multe autorităţi contractante şi care are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii în sensul prezentei directive.

articolul 1 (2) (a)

 

contract de achiziţii publice de bunuri
marché public de fournitures
public supply contract

DEF: Contract de achiziţii publice care are ca obiect furnizarea de produse şi care acoperă, în mod accesoriu, lucrări de montaj şi de instalare.

articolul 1 (2) (c)

 

contract de achiziţii publice de lucrări
marché public de travaux
public works contract

DEF: Contract de achiziţii publice având ca obiect  fie execuţia, fie atât proiectarea, cât şi execuţia unor lucrări referitoare la una dintre activităţile menţionate la anexa I sau a unei lucrări, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care să răspundă unor necesităţi precizate de autoritatea contractantă.

articolul 1 (2) (b)

 

contract de achiziţii publice de servicii
marché public de services
public service contract

NOTĂ: Un contract de achiziţii publice care are ca obiect atât produse, cât şi servicii prevăzute în anexa II este considerat „contract de achiziţii publice de servicii”, în cazul în care valoarea serviciilor în cauză este mai mare decât valoarea produselor cuprinse în contract.

articolul 1 (2) (d)

 

criteriu calitativ de selecţie
critère de sélection qualitative
criterion for qualitative selection

NOTĂ: criteriu de selecţie calitativ (Art. 34), adică calitativ este considerat determinantul lui criteriu.

secţiunea 2,
titlu

 

criteriu de atribuire
critère d'attribution
award criteria

CONTEXT: (...) trebuie admisă numai aplicarea
a două criterii de atribuire, şi anume criteriul „preţului cel mai scăzut” şi criteriul „ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic”.

motivul 46

 

cumpărare cu plata în rate
location-vente
hire purchase

CONTEXT: Pentru contractele de achiziţii publice de  bunuri care au ca obiect leasingul, locaţiunea sau cumpărarea cu plata în rate de produse, valoarea care trebuie luată în considerare ca bază de calcul a valorii estimate a contractului este următoarea: (...).

articolul 9 (6)

 

(a) depune oferte
soumissionner
submit tenders

CONTEXT:  Grupurile de operatori economici pot  depune oferte sau se pot prezenta în calitate de candidaţi.

articolul 4 (2)

 

depunere (a ofertelor)
prezentare (motivul, 29)
présentation
remise (des offres)
*****************

CONTEXT: Depunerea unei oferte de către un ofertant(...) poate lua forma unui catalog electronic al respectivului ofertant.

NOTĂ:  În EN, "tender submitted by a tenderer"

motivul (12)

 

dialog competitiv
dialogue compétitif
competitive dialogue

DEF: Procedură la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia autoritatea contractantă conduce un dialog cu candidaţii admişi la această procedură (...).

articolul 1 (11) (c)

 

dialog tehnic
dialogue technique
technical dialogue

CONTEXT:  Înainte de lansarea unei proceduri de atribuire  a unui contract, autorităţile contractante pot solicita sau accepta, prin intermediul unui „dialog tehnic”, o recomandare care să poată fi folosită la pregătirea unui caiet de sarcini, cu condiţia ca respectiva recomandare să nu aibă ca efect împiedicarea concurenţei.

motivul 8

 

dispozitiv de primire în format electronic a ofertelor
dispositif de réception électronique des offres
device for the electronic receipt of tenders

CONTEXT: (...) dispozitivele de primire în format electronic a ofertelor şi a cererilor de participare trebuie să respecte cerinţele prevăzute de anexa X.

In RO mai par doi termeni: dispozitiv de primire pe cale electronică a ofertelor (motivul, 37) sau dispozitiv de recepţie electronică a ofertelor (Art. 42, 5)

articolul 42 (5) (a)

 

drept special de tragere
droit de tirage spécial
special drawing right

CONTEXT: (...) trebuie fixate praguri, în euro, pentru a  simplifica aplicarea dispoziţiilor în cauză, asigurând totodată respectarea pragurilor prevăzute de acord, care sunt exprimate în drepturi speciale de tragere.

motivul 17

 

executant de lucrări
entrepreneur
contractor

DEF: Termenii „executant de lucrări”, „furnizor” şi „prestator de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate publică sau grup de astfel persoane şi organisme care prezintă pe piaţă o ofertă de realizare a unor lucrări şi opere, produse sau servicii.

NOTA: Apare şi termenul contractant (motivul 45), dar într-un singur context; termenul „executant de lucrări” are mai multe ocurenţe.

articolul 1 (8)

 

faliment
faillite
******

CONTEXT: Poate fi exclus de la participarea la un contract orice operator economic (...) care este în stare de faliment, de lichidare, de încetare a activităţii, de administrare judiciară sau de concordat preventiv.

NOTĂ: "is bankrupt" apare in text, dar nu am pus EN  echivalent, chiar dacă există un termen pentru noţiunea respectivă în EN.

articolul 45 (2) (a)

 

furnizor
fournisseur
supplier

CONTEXT: Termenii „executant de lucrări”, „furnizor” şi „prestator de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate publică sau grup de astfel persoane şi organisme care prezintă pe piaţă o ofertă de realizare a unor lucrări şi opere, produse sau servicii.

articolul 1 (8)

 

grup de operatori economici
groupement d'opérateurs économiques
group of economic operators

CONTEXT: Grupurile de operatori economici pot depune oferte sau se pot prezenta în calitate de candidaţi.

articolul 4 (2)

 

leasing
crédit-bail
lease

CONTEXT: „Contractele de achiziţii publice de bunuri” sunt contracte de achiziţii publice, altele decât cele prevăzute la litera (b), care au ca obiect achiziţia de produse, cumpărarea lor în rate, închirierea sau leasingul, cu sau fără opţiune de cumpărare.

articolul 1 (2) (c)

 

lichidare
liquidation
*********

CONTEXT: Poate fi exclus de la participarea la un contract orice operator economic care este în stare de faliment, de lichidare, de încetare a activităţii, de administrare judiciară sau de concordat preventiv .

NOTĂ: is being wound up apare in text, dar nu am pus EN echivalent, chiar dacă există un termen pentru noţiunea respectivă în EN.

articolul 45 (2) (a)

 

(a) licita
enchérir
to bid

CONTEXT: Condiţiile în care ofertanţii vor putea licita, în special diferenţele minime care, după caz, vor fi solicitate pentru licitare.

articolul 54 (3) (e)

 

licitaţie deschisă
procédure ouverte
open procedure

DEF: Procedură în cadrul căreia orice operator economic interesat poate depune o ofertă.

NOTĂ: Apare şi termenul procedură deschisă (Art. 28), care face referire la acelaşi concept.

articolul 1 (11) (a)

 

licitaţie electronică
enchère électronique
electronic auction

DEF: Proces repetitiv care implică un dispozitiv electronic de prezentare, în ordine descrescătoare, a noilor preţuri şi a noilor valori referitoare la anumite elemente ale ofertelor, care intervin după o primă evaluare completă a ofertelor, permiţând clasificarea lor pe baza unor metode automate de evaluare.

articolul 1 (7)

 

licitaţie restrânsă
procédure restreinte
restricted procedure

DEF: Procedură la care orice operator economic poate solicita să participe şi în cadrul căreia numai operatorii economici invitaţi de autorităţile contractante îşi pot depune ofertele.

NOTA: Apare şi termenul procedură restrânsă (Art. 28), care face referire la acelaşi concept.

articolul 1 (11) (b)

 

locaţiune
location
rental

CONTEXT: În cadrul serviciilor, contractele de achiziţie sau de locaţiune de bunuri imobile sau de drepturi asupra unor astfel de bunuri prezintă caracteristici speciale, care fac inadecvată aplicarea normelor de atribuire a contractelor de achiziţii publice.

motivul 24

 

lucrare
ouvrage
work

DEF: Rezultatul unui ansamblu de lucrări de construcţie sau de lucrări publice destinată să îndeplinească ea însăşi o funcţie economică sau tehnică.

articolul 1 (2) (b)

 

mijloc electronic
moyen électronique
electronic means

DEF: Mijloc care utilizează echipamente electronice de prelucrare (inclusiv compresia digitală) şi stocare a datelor, care sunt difuzate, transmise şi recepţionate prin cablu, prin radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

articolul 1 (13)

 

ofertă cea mai avantajoasă din punct de vedere economic
offre économiquement la plus avantageuse
the most economically advantageous tender

CONTEXT: (...) trebuie admisă numai aplicarea a două criterii de atribuire, şi anume criteriul „preţului cel mai scăzut” şi criteriul „ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic.

motivul 46

 

ofertă electronică
offre électronique
electronic tender

CONTEXT: Statele membre pot solicita, în temeiul articolului 5 din Directiva 1999/93/CE, ca ofertele electronice să fie însoţite de o semnătură electronică avansată în conformitate cu alineatul (1) din directiva menţionată anterior;

articolul 42 (5)(b)

 

ofertă indicativă
offre indicative
indicative tender

CONTEXT: Ofertele indicative pot fi îmbunătăţite în orice moment, cu condiţia să fie în continuare conforme cu caietul de sarcini.

articolul 33 (2)

 

ofertant
soumissionnaire
tenderer

DEF: Operatorul economic care a depus o ofertă.

articolul 1 (8)

 

ofertant privat
soumissionnaire privé
private tenderer

CONTEXT:  Statele membre trebuie să se asigure că participarea unui organism de drept public în calitate de ofertant la o procedură de atribuire a unui contract de achiziţii publice nu duce la o denaturare a concurenţei în ceea ce priveşte ofertanţii privaţi.

motivul 46

 

operator economic
opérateur économique
economic operator

CONTEXT: L'opérateur économique qui a présenté une offre est désigné par le mot "soumissionnaire". Celui qui a sollicité une invitation à participer à une procédure restreinte ou négociée ou à un dialogue compétitif est désigné par le terme "candidat".

NOTĂ: Este, de fapt, un hiperonim pentru executant de lucrări, furnizor şi prestator de servicii;termen utilizat exclusiv în scopul simplificării).

articolul 1 (8)

 

organism de drept public
organisme de droit public
body governed by public law

DEF: Orice organism constituit pentru a îndeplini în mod expres cerinţe de interes general, de altă natură decât industrial sau comercial.

articolul 1 (9)

 

organism central de achiziţie
centrale d'achat
central purchasing body

DEF: Autoritate contractantă care achiziţionează bunuri şi servicii destinate autorităţilor contractante sau atribuie contracte de achiziţii publice sau încheie acorduri-cadru de lucrări, de bunuri sau de servicii destinate autorităţilor contractante.

articolul 1 (10)

 

persoană fizică
personne physique
natural person

CONTEXT: Candidaţii sau ofertanţii care (...) au dreptul să presteze serviciul în cauză, nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în temeiul legislaţiei statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligaţi să fie persoane fizice, fie persoane juridice.

articolul 4 (1)

 

persoană juridică
personne morale
legal person

CONTEXT: Candidaţii sau ofertanţii care (...) au dreptul să presteze serviciul în cauză, nu pot fi respinşi numai pe motiv că, în temeiul legislaţiei statului membru în care se atribuie contractul, sunt obligaţi să fie persoane fizice, fie persoane juridice.

articolul 4 (1)

 

prestator de servicii
prestataire de services
service provider

NOTĂ: Termenii „executant de lucrări”, furnizor” şi „prestator de servicii” înseamnă orice persoană fizică sau juridică sau orice entitate publică sau grup de astfel persoane şi organisme care prezintă pe piaţă o ofertă de realizare a unor lucrări şi opere, produse sau servicii.

articolul 1 (8)

 

preţ (ul) cel mai scăzut
prix le plus bas
lowest price

CONTEXT: Trebuie admisă numai aplicarea a două  criterii de atribuire, şi anume criteriul „preţului cel mai scăzut” şi criteriul „ofertei cele mai avantajoase din punct de vedere economic”.

motivul 46

 

principiu al egalităţii de tratament
principe d'égalité de traitement
principle of equal treatment

CONTEXT: Restabilirea concurenţei trebuie să răspundă anumitor norme destinate să garanteze flexibilitatea necesară şi respectarea principiilor generale, în special a principiului egalităţii de tratament.

motivul 11

 

procedură negociată
procédure négociée
negotiated procedure

DEF: Procedură în cadrul căreia autorităţile  contractante consultă operatorii economici cu privire la opţiunile lor şi negociază condiţiile contractuale cu unul sau mai mulţi dintre ei.

NOTĂ: Apare şi procedură de negociere (Art. 28)

articolul 1 (11) (d)

 

profil al cumpărătorului
profil d'acheteur
buyer profile

DEF: Profilul cumpărătorului poate cuprinde anunţuri de informare prealabilă (...), informaţii privind cererile de ofertă curente, achiziţiile programate, contractele atribuite, procedurile anulate, precum şi orice alte informaţii generale utile.

Anexa VIII  (2) (b)

 

program voluntar de acreditare
régime volontaire d'accréditation
voluntary accreditation scheme

CONTEXT:  Statele membre pot introduce sau menţine programe voluntare de acreditare care urmăresc să îmbunătăţească nivelul serviciului de certificare furnizat pentru aceste dispozitive.

articolul 42 (5) (c)

 

punct terminus al reţelei
point de terminaison d' un réseau
network termination point

DEF: Ansamblu de conexiuni fizice şi specificaţii tehnice de acces care fac parte din reţeaua publică de telecomunicaţii şi sunt necesare pentru a avea acces la respectiva reţea publică şi pentru a comunica în mod eficient prin intermediul său.

articolul 1 (15) (b)

 

referinţă tehnică
référentiel technique
technical reference

DEF: Orice produs elaborat de organismele europene de standardizare, altul decât standardele oficiale, în conformitate cu o procedură adaptată în funcţie de evoluţia cerinţelor pe piaţă.

 

reînnoire (a unui contract)
reconduction (d' un contrat)
renewal (of a contract)

CONTEXT: Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziţii publice (...) ţine seama de valoarea totală estimată, inclusiv de orice formă de opţiune posibilă şi de eventualele reînnoiri ale contractului.

articolul 9 ( 1)

 

restabilire a concurenţei
remise en concurrence
reopening of competition

CONTEXT: Restabilirea concurenţei trebuie să răspundă anumitor norme destinate să garanteze flexibilitatea necesară şi respectarea principiilor generale, în special a principiului egalităţii de tratament.

motivul 11

 

reţea publică de telecomunicaţii
réseau public de télécommunications
public telecommunications network

DEF: Infrastructură publică de telecomunicaţii care permite trimiterea de semnale între puncte terminus definite ale reţelei prin cablu, prin microunde, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice.

articolul 1 (15) (a)

 

scris(ă)/ în scris
écrit/ par écrit
written / in writing

DEF: Orice ansamblu de cuvinte sau cifre care poate fi citit, reprodus şi apoi comunicat. Ansamblul poate include informaţii transmise şi stocate prin mijloace electronice.

articolul 1 (12)

 

semnătură electronică
signature électronique
electronic signature

CONTEXT:  Statele membre pot solicita (….) ca ofertele electronice să fie însoţite de o semnătură electronică avansată în conformitate cu alineatul (1) din directiva menţionată anterior.

articolul 42 (5) (b)

 

serviciu de certificare
service de certification
certification service

CONTEXT: Statele membre pot introduce sau menţine programe voluntare de acreditare care urmăresc să îmbunătăţească nivelul serviciului de certificare furnizat pentru aceste dispozitive.

articolul 42 (5) (c)

 

sistem dinamic de achiziţie
système d'acquisition dynamique
dynamic purchasing system

DEF: Proces de achiziţie, în întregime electronic, a bunurilor de uz curent, ale căror caracteristici (...) îndeplinesc cerinţele autorităţii contractante, fiind limitat în timp şi deschis pe întreaga perioadă oricărui operator economic care îndeplineşte criteriile de selecţie şi care depune o ofertă indicativă, conform caietului de sarcini.

articolul 1 (6)

 

sistem electronic de achiziţie
système d'achat électronique
electronic purchasing system

CONTEXT: Ţinând seama de extinderea rapidă a sistemelor electronice de achiziţie, ar trebui deja prevăzute norme adecvate care să permită autorităţilor contractante să profite pe deplin de posibilităţile oferite de respectivele sisteme.

NOTA: a se observa topica în română

motivul 13

 

specificaţie tehnică
spécification technique
technical specification

DEF: Specificaţie menţionată într-un document ce defineşte caracteristicile solicitate pentru un produs sau serviciu, precum nivelurile de calitate, nivelurile de performanţă ecologică, proiectarea pentru toate tipurile de utilizări (...).

Anexa VI (1) (b)

 

specificaţie tehnică comună
spécification technique commune
common technical specification

DEF: Orice specificaţie tehnică elaborată în conformitate cu o procedură recunoscută de statele membre şi publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.

Anexa VI (4)

 

specificaţie (a unui contract)
spécification (d´un marché )
specification (of a contract)

CONTEXT: O autoritate contractantă poate utiliza criterii care urmăresc satisfacerea cerinţelor sociale ce răspund în special necesităţilor – definite în specificaţiile contractului – specifice unor categorii de populaţie defavorizate (...).

motivul 46

 

standard
norme
standard

DEF: Specificaţie tehnică aprobată de către un organism desemnat de standardizare în vederea utilizării repetate sau permanente, care nu este obligatorie şi care se încadrează în una dintre categoriile următoare: standard internaţional, standard european sau standard naţional.

Anexa VI (2)

 

standard de garantare a calităţii
norme de garantie de la qualité
quality assurance standard

CONTEXT: În cazul în care solicită prezentarea unor certificate eliberate de organisme independente, care să ateste că operatorul economic respectă anumite standarde de garantare a calităţii, autorităţile contractante se raportează la sistemele de asigurare a calităţii (...).

articolul 49

 

standard european
norme européenne
European standard

DEF: Standard adoptat de un organism european de standardizare şi pus la dispoziţia publicului.

Anexa VI (2)

 

standard internaţional
norme internationale
international standard

DEF: Standard adoptat de un organism internaţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului.

Anexa VI (2)

 

standard naţional
norme nationale
national standard

DEF: Standard adoptat de un organism naţional de standardizare şi pus la dispoziţia publicului.

Anexa VI (2)

 

subcontractare
sous-traitance
subcontracting

CONTEXT: Pentru a încuraja participarea întreprinderilor mici şi mijlocii la contractele de achiziţii publice, trebuie prevăzute dispoziţii privind subcontractarea.

motivul 32

 

tehnică de achiziţie centralizată
technique de centralisation des achats
centralised purchasing technique

CONTEXT: În statele membre s-au dezvoltat unele tehnici de achiziţie centralizată. Mai multe autorităţi contractante sunt răspunzătoare de realizarea de achiziţii sau de atribuirea unor contracte de achiziţii publice/acorduri-cadru destinate altor autorităţi contractante.

motivul 15

 

tehnică electronică de achiziţie
technique d'achat électronique
electronic purchasing technique

CONTEXT: Autorităţile contractante pot utiliza tehnici electronice de achiziţie, cu condiţia ca utilizarea acestora să fie conformă cu normele stabilite de prezenta directivă şi principiul egalităţii de tratament, principiul nediscriminării şi principiul transparenţei.

motivul 12

 

valoare globală estimată
valeur globale estimée
total estimated value

CONTEXT:  În cazul în care o lucrare preconizată sau  un proiect de achiziţii de servicii poate duce la atribuirea simultană a contractelor sub formă de loturi separate, se ţine seama de valoarea globală estimată a totalităţii respectivelor loturi.

articolul 9 (5) (a)

 

valoare reziduală
valeur résiduelle
estimated residual value

CONTEXT:  In cazul contractelor de achiziţii publice pe perioadă determinată, în cazul în care durata este de maximum 12 luni inclusiv, valoarea totală estimată pentru durata contractului sau, (...) valoarea totală care include valoarea estimată a valorii reziduale.

articolul 9 (6) (a)

 

valoare totală de plată
montant total payable
total amount payable

CONTEXT: Calcularea valorii estimate a unui contract de achiziţii publice se bazează pe valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă.

articolul 9 (1)

 

valoare totală estimată
valeur totale estimée
total estimated value

CONTEXT:  Pentru contractele de achiziţii publice de  lucrări, la calcularea valorii estimate se ţine seama de valoarea lucrărilor, precum şi de valoarea totală estimată a bunurilor necesare pentru execuţia lucrărilor şi puse la dispoziţia executantului de lucrări de către autorităţile contractante.

motivul 4