[KEY NOT FOUND : wai.to_content]
European Parliament, voteVisit the plenary chamber of the European Parliament in Strasbourg. Discover where the MEP's vote and where decisions are taken.
 

Seomra Tionóil Pharlaimint na hEorpa

Croílár dhaonlathas na hEorpa
 

Is in Strasbourg atá suí oifigiúil Pharlaimint na hEorpa. Is slí iontach í cuairt a thabhairt ar a Seomra Tionóil chun atmaisféar na parlaiminte trasnáisiúnta is mó ar domhan a thógáil isteach agus chun faisnéis a fháil faoina cumhachtaí agus faoina ról.

Tá spás sa seomra tionóil do gach duine de 751 Fheisire de Pharlaimint na hEorpa. Le linn na seisiún iomlánach, úsáidtear é do dhíospóireachtaí is mó agus is tábhachtaí na Parlaiminte, ina gcuirtear suíomh ar fáil do mhórán vótaí tábhachtacha. Déantar ateangaireacht ar na seisiúin iomlánacha go 24 theanga oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh. Eagraítear cuairteanna do dhaoine aonair agus do ghrúpaí araon, saor in aisce.

 

CUAIRTEOIRÍ AONAIR

European Parliament, Hemicycle visitsVisit the plenary chamber of the European Parliament in Strasbourg. Discover where the MEP's vote and where decisions are taken.

LE LINN SHEACHTAINÍ NA SEISIÚN IOMLÁNACH

Le linn na seisiún iomlánach, bíonn líon teoranta áiteanna ar fáil do chuairteoirí aonair chun an seisiún a leanúint ar feadh uair an chloig. Braitheann iontráil ar líon na n-áiteanna a bheidh ar fáil. Is gá doiciméad aitheantais a bheith agat, agus caithfidh cuairteoirí a bheith 14 bliana d’aois ar a laghad.

Chun freastal ar sheisiún iomlánach, tar go dtí bealach isteach na gcuairteoirí (Louise Weiss Uimh. 2) ag na hamanna seo a leanas:

Dé Luain: 17.00−18.00
Dé Máirt agus Dé Céadaoin: 9.00−12.00 agus 15.00−18.00
Déardaoin: 10.00−12.00

Féach ar an bhféilire ar dheis chun dátaí na seisiún iomlánach a fháil.

LASMUIGH DE SHEACHTAINÍ SEISIÚN IOMLÁNACH

Ní féidir le daoine aonair cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg lasmuigh de sheachtainí na seisiún iomlánach.

I mí Iúil agus i mí Lúnasa, ar bhonn eisceachtúil, bíonn tréimhsí ama sa sceideal ar oscailt do chuairteoirí aonair, a bhfuil clárú déanta acu roimh ré.

Tuilleadh faisnéise
 

GRÚPAÍ

 .
European Parliament, Hemicycle visitsVisit the plenary chamber of the European Parliament in Strasbourg. Discover where the MEP's vote and where decisions are taken.

Is féidir le grúpaí idir 10 nduine agus 50 duine (féadfar grúpaí níos mó a ghlacadh ach é a iarraidh) cuairt a thabhairt ar Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg i rith seachtainí na seisiún iomlánach agus lasmuigh díobh. Caithfidh cuairteoirí a bheith ar a laghad 14 bliana d’aois, ach is féidir le páistí faoi 14 bliana d’aois cuairt a thabhairt le réamhúdarú.

LE LINN SHEACHTAINÍ NA SEISIÚN IOMLÁNACH

Maireann cuairteanna le linn seachtainí na seisiún iomlánach thart ar 2.5 uair an chloig. Is éard atá i gceist ná seisiún faisnéise ó bhall foirne ar ról agus ar chumhachtaí Pharlaimint na hEorpa, seisiún ceisteanna agus freagraí agus cuairt uair an chloig ar ghailearaí an tSeomra Tionóil chun an seisiún iomlánach a leanúint.

Cuirtear cuairteanna ar fáil i ngach ceann de 24 theanga oifigiúla an Aontais Eorpaigh agus bíonn siad ar siúl ón Luan go dtí an Aoine.

Féach ar an bhféilire ar dheis chun dátaí na seisiún iomlánach a fháil.

Cur in áirithe agus iarrataí

Ós rud é go bhfuil éileamh mór ar áiteanna, déan iarratas maidir le cuairt 2 go 3 mhí roimh ré. Tabhair faoi deara, go mbíonn áirithintí faoi réir rochtain ar sheomraí agus ar chainteoirí. Is féidir le ceannairí na ngrúpaí cuairt a chur in áirithe tríd an bhfoirm iarratais ar líne a líonadh isteach.

LASMUIGH DE SHEACHTAINÍ SEISIÚN IOMLÁNACH

European Parliament, Hemicycle visitsVisit the plenary chamber of the European Parliament in Strasbourg. Discover where the MEP's vote and where decisions are taken.

Maireann cuairteanna lasmuigh de sheachtainí na seisiún iomlánach thart ar 1.5 uair an chloig agus is éard atá i gceist ná cuairt faoi threoir ar Pharlaimint na hEorpa, lena n-áirítear cuairt ar ghailearaí an tSeomra Tionóil agus cur i láthair ginearálta ar ról agus ar obair Pharlaimint na hEorpa. Bíonn mionchaint ar fáil freisin, arna hiarraidh sin, a thugann níos mó faisnéise.

Nuair nach mbíonn seisiún iomlánach ar siúl, is i bhFraincis, i nGearmáinis agus i mBéarla a sheoltar cuairteanna de ghnáth. Féadfaidh Iodáilis agus Spáinnis a bheith ar fáil freisin.

Cur in áirithe agus iarrataí

Ós rud é go bhfuil éileamh mór ar áiteanna, déan iarratas maidir le cuairt 3 go 5 mhí roimh ré. Tabhair faoi deara, go mbíonn áirithintí faoi réir rochtain ar sheomraí agus ar chainteoirí.

Bíonn cuairteanna lasmuigh de sheachtainí seisiún iomlánach ar siúl ó Dé Luain go maidin Dé hAoine. Tabhair faoi deara go mbíonn Parlaimint na hEorpa dúnta ag an deireadh seachtaine agus ar laethanta dúnta oifige agus laethanta saoire poiblí.

Ní mór d’iarrataí an méid seo a leanas a chur san áireamh:

- sloinne agus céadainmneacha cheannaire an ghrúpa (an tUas./Bn.)
- ainm agus seoladh poist iomlán an ghrúpa
- uimhir ghutháin phóca cheannaire an ghrúpa
- rogha dáta(í) don chuairt
- líon na rannpháirtithe (daoine tionlacain san áireamh)
- an raon aoise nó an chatagóir lena mbaineann na rannpháirtithe (e.g. daltaí scoile, mic léinn, daoine fásta, eagraíocht ghairmiúil, etc.)
- líon na leanaí faoi bhun 14 bliana d’aois
- rogha teanga don chuairt
- sainábhair suime an ghrúpa
- sainriachtanais (e.g. duine atá faoi mhíchumas luaineachta)
- aon fhaisnéis eile a chuideodh leis an iarratas a phróiseáil go tapa agus go héifeachtach

Is ceart d’eagraithe na ngrúpaí iarrataí a sheoladh chuig an seoladh ríomhphoist a leanas:

- do ghrúpaí ag teacht ón bhFrainc

Seol ríomhphost

- do ghrúpaí ag teacht ón nGearmáin

 .
Seol ríomhphost
 .

- do ghrúpa ar bith eile

Seol ríomhphost
 .
 

FAISNÉIS PHRAITICIÚIL

Wi-fi poiblí

European Parliament -  Amenities

Tá wi-fi poiblí ar fáil i bParlaimint na hEorpa. Tá sonraí don logáil isteach ar taispeáint i ngach limistéar cuairteora.

Slándáil

Is gá doiciméad aitheantais bailí (cárta aitheantais nó pas) a bheith agat chun rochtain a fháil ar fhoirgnimh Pharlaimint na hEorpa.

Déanfar seiceálacha slándála i stíl aerfoirt ar gach cuairteoir agus ar gach mála roimh dhul isteach. Tá cosc ar airm thine, substaintí pléascacha nó inadhainte, spraeanna piobair, nithe géara agus rudaí eile a d’fhéadfaí a mheas mar airm. I gcomhréir le reachtaíocht náisiúnta na Fraince, féadfar nithe áirithe a bhfuil cosc orthu a thabhairt ar láimh do na póilíní.

Ceadaítear grianghrafadóireacht agus scannánú i limistéar na gcuairteoirí ach tá cosc orthu sa limistéar slándála agus i ngailearaí an tseomra tionóil le linn seisiúin iomlánacha.

 

Cuairteoirí a bhfuil riachtanais speisialta acu

Tá Parlaimint na hEorpa tiomanta d'fheabhsú seasta na rochtana do dhaoine a bhfuil riachtanais speisialta acu. Tá ár saoráidí agus ár ngníomhaíochtaí uile inrochtana go hiomlán dóibh siúd a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe agus a bhfuil riachtanais speisialta acu, lena n-áirítear úsáideoirí cathaoireacha rothaí.

Le linn na gcuairteanna, tá ár bhfoireann sásta oibriú le hateangairí comharthaíochta. Tá dualgas ar cheannairí na ngrúpaí seirbhísí na n-ateangairí sin a eagrú.

Má bhíonn gá agat le cúnamh speisialta, tabhair fógra dúinn roimh ré.
 

Saoráidí do chuairteoirí

I limistéar na gcuairteoirí tá caifé le deochanna fuara agus sneaiceanna blasta agus siopa bronntanas nach mbíonn oscailte ach amháin le linn seachtainí seisiún iomlánach. Cuirtear ceaintín na gcuairteoirí ar fáil do ghrúpaí le háirithint.

Ní bhíonn seomra na gcótaí, atá suite ag slí isteach na gcuairteoirí tar éis an lárionad slándála, ar fáil ach amháin le linn seachtainí seisiún iomlánach.

 

CLÁR OIBRE

PLENARY SESSION

Strasbourg
Mon Jan 18 00:00:00 CET 2016 - Thu Jan 21 23:59:59 CET 2016
Mon Feb 01 00:00:00 CET 2016 - Thu Feb 04 23:59:59 CET 2016
Mon Mar 07 00:00:00 CET 2016 - Thu Mar 10 23:59:59 CET 2016
Mon Apr 11 00:00:00 CEST 2016 - Thu Apr 14 23:59:59 CEST 2016
Mon May 09 00:00:00 CEST 2016 - Thu May 12 23:59:59 CEST 2016
Mon Jun 06 00:00:00 CEST 2016 - Thu Jun 09 23:59:59 CEST 2016
Mon Jul 04 00:00:00 CEST 2016 - Thu Jul 07 23:59:59 CEST 2016
Mon Sep 12 00:00:00 CEST 2016 - Thu Sep 15 23:59:59 CEST 2016
Mon Oct 03 00:00:00 CEST 2016 - Thu Oct 06 23:59:59 CEST 2016
Mon Oct 24 00:00:00 CEST 2016 - Thu Oct 27 23:59:59 CEST 2016
Mon Nov 21 00:00:00 CET 2016 - Thu Nov 24 23:59:59 CET 2016
Mon Dec 12 00:00:00 CET 2016 - Thu Dec 15 23:59:59 CET 2016
Mon Jan 16 00:00:00 CET 2017 - Thu Jan 19 23:59:59 CET 2017
Mon Feb 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Feb 16 23:59:59 CET 2017
Mon Mar 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Mar 16 23:59:59 CET 2017
Mon Apr 03 00:00:00 CEST 2017 - Thu Apr 06 23:59:59 CEST 2017
Mon May 15 00:00:00 CEST 2017 - Thu May 18 23:59:59 CEST 2017
Mon Jun 12 00:00:00 CEST 2017 - Thu Jun 15 23:59:59 CEST 2017
Mon Jul 03 00:00:00 CEST 2017 - Thu Jul 06 23:59:59 CEST 2017
Mon Sep 11 00:00:00 CEST 2017 - Thu Sep 14 23:59:59 CEST 2017
Mon Oct 02 00:00:00 CEST 2017 - Thu Oct 05 23:59:59 CEST 2017
Mon Oct 23 00:00:00 CEST 2017 - Thu Oct 26 23:59:59 CEST 2017
Mon Nov 13 00:00:00 CET 2017 - Thu Nov 16 23:59:59 CET 2017
Mon Dec 11 00:00:00 CET 2017 - Thu Dec 14 23:59:59 CET 2017
Mon Jan 15 00:00:00 CET 2018 - Thu Jan 18 23:59:59 CET 2018
Mon Feb 05 00:00:00 CET 2018 - Thu Feb 08 23:59:59 CET 2018
Mon Mar 12 00:00:00 CET 2018 - Thu Mar 15 23:59:59 CET 2018
Mon Apr 16 00:00:00 CEST 2018 - Thu Apr 19 23:59:59 CEST 2018
Mon May 28 00:00:00 CEST 2018 - Thu May 31 23:59:59 CEST 2018
Mon Jun 11 00:00:00 CEST 2018 - Thu Jun 14 23:59:59 CEST 2018

Plenary session

Seisiún iomlánach
Taispeántas
Eile

DUL ANN

PARLAIMINT NA HEORPA
Slí Isteach Louise Weiss Uimh. 2
1, Allée du Printemps
F-67070 Strasbourg cedex

                  

Traein

Breathnaigh ar láithreán gréasáin SNCF (iarnróid na Fraince)

SNCF

Bus

Línte bus 6, 30 agus 72: Stad ‘Droits de l'Homme’ (siúlóid 10 nóiméad ón bParlaimint)

 

Tram

Líne tram E: Stad ‘Parlement Européen’

Iompar poiblí in Strasbourg

TEAGMHÁLACHA

An bhfuil ceist nó rud éigin le rá agat? Cuir ríomhphost chugainn!

Seol ríomhphost

CUR IN ÁIRITHE AGUS CEAD ISTEACH

Tá saorchead isteach ann.

Féach ar gach mír den leathanach do na nósanna imeachta do gach cineál cuairte.

SOCIAL MEDIA