Het Huis van de Europese geschiedenis

Brussel, opening gepland in 2016

Photo credits: Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés © Eddie Young / AACMA-JSWD
 
Photo credits: Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés © Eddie Young / AACMA-JSWD

Oprichting van een cultureel instituut voor debat over de Europese geschiedenis

Het Europees Parlement werkt aan de oprichting van het Huis van de Europese geschiedenis in Brussel. Bezoekers zullen hier de kans krijgen om de Europese geschiedenis beter te leren kennen en kritisch na te denken over de actuele betekenis van deze geschiedenis.
In de permanente tentoonstelling zal vanuit een breed historisch perspectief en met aandacht voor de uiteenlopende ervaringen van Europeanen in de loop van de geschiedenis, worden ingezoomd op de Europese geschiedenis van de twintigste eeuw en de geschiedenis van Europese integratie.

Het Huis van de Europese geschiedenis wil een grensoverschrijdend overzicht van de Europese geschiedenis bieden, waarin rekening wordt gehouden met de diversiteit en de vele interpretaties en percepties van deze geschiedenis.

Het Huis wil een beter begrip van de Europese geschiedenis in de bredere mondiale context bevorderen en het debat over Europa en het Europees integratieproces stimuleren.

Tentoonstellingen, voorwerpen & collecties

De trekpleister van het Huis zal een permanente tentoonstelling zijn met als focus de twintigste eeuw maar waarin ook wordt teruggeblikt op ontwikkelingen en gebeurtenissen uit eerdere tijden. De verhaallijn van de tentoonstelling wordt ondersteund met nog te vormen collecties en uitgerust met multimedia en interactieve technologie.

Photo credits: ACCIONA Producciones y Diseño S.A. ©European Union 
Photo credits: ACCIONA Producciones y Diseño S.A. ©European Union

Waarden en principes

Diverse perspectieven op de geschiedenis

In de permanente tentoonstelling wordt nader ingegaan op spraakmakende gebeurtenissen uit de geschiedenis van Europa en worden verschillende standpunten en diverse interpretaties van de geschiedenis weergegeven. Zo wil het Huis van de Europese geschiedenis een forum voor reflectie en debat worden.

De bezoeker centraal

De tentoonstelling wordt zó ontworpen dat aan de verwachtingen van iedere bezoeker zal worden voldaan, of hij nu over een uitgebreide historische voorkennis beschikt of niet. Iedereen zal de tentoonstelling in zijn/haar eigen tempo kunnen bezoeken. Er worden ook verschillende soorten educatieve en culturele programma's voorzien.

Meertaligheid

Wanneer het Huis wordt geopend, zal de belangrijkste informatie beschikbaar zijn in de 24 talen die op dat moment de officiële talen van de Europese Unie zijn. Meertaligheid wordt beschouwd als een uitdrukking van de culturele diversiteit van Europa. Het Huis van de Europese geschiedenis hoopt dat de bezoekers de meertaligheid ervaren als een van de belangrijkste pluspunten van het Huis.

Samenwerking

Samenwerking met netwerken en instellingen binnen en buiten Europa speelt een belangrijk rol om het Huis met verschillende culturele organisaties op internationaal, nationaal of lokaal niveau in contact te brengen. Het Huis van de Europese geschiedenis zal trachten een integraal onderdeel van het Brussels cultureel landschap te worden en creatieve professionele banden met partnerinstellingen aan te gaan.

Locatie - het Eastmangebouw in het Leopoldpark

Het Huis van de Europese geschiedenis zal te vinden zijn in het Leopoldpark in het hart van de Europese wijk in Brussel. In 1935 werd het Eastmangebouw gebouwd, gefinancierd door de uitvinder van de Kodakcamera George Eastman. Oorspronkelijk was in dit gebouw een tandheelkundige kliniek voor kansarme kinderen gehuisvest. Het plan is om de gevels te renoveren zonder het historische karakter van het gebouw aan te tasten. Op het binnenplein en het dak zal een moderne uitbreiding verrijzen.

Photo credits: Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés / AACMA-JSWD 
Photo credits: Atelier d'architecture Chaix & Morel et associés / AACMA-JSWD

Uitvoering en beheer van het project

Verschillende institutionele structuren helpen bij het opzetten van het Huis van de Europese geschiedenis opgericht op initiatief van het Europees Parlement.

De Raad van bestuur onder voorzitterschap van de voormalige voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering, is een orgaan dat bestaat uit hooggeplaatste politici en hoogwaardigheidsbekleders van zowel Europese instellingen als de Brusselse overheid. De bevoegde organen van het Parlement zijn vertegenwoordigd in deze raad die toezicht houdt op het algemene beheer van het project.

Het Academisch Comité onder voorzitterschap van historicus Włodzimierz Borodziej en bestaande uit een aantal historici en deskundigen verbonden aan internationaal bekende musea, speelt een toezichthoudende en adviserende rol met betrekking tot historische en museologische aspecten.

Het Academisch Projectteam onder leiding van historica en curator Taja Vovk van Gaal is belast met de voorbereiding van de tentoonstellingen en de structuur van het toekomstig museum.

Het Bouwteam heeft de architectuurwedstrijd voor het gebouw georganiseerd en is verantwoordelijk voor het toezicht op de renovatie en uitbreiding van het Eastmangebouw.

Vaak gestelde vragen
 
Waarom een Huis van de Europese geschiedenis?

De wijze waarop Europese landen worden georganiseerd en bestuurd is enorm veranderd tijdens de decennia waarin de Europese Unie vorm kreeg. Tot dusver bestond er echter geen publieke ruimte waarin dit proces en de ermee samenhangende gebeurtenissen in een ruimere historische context werden geplaatst, en waarin de uiteenlopende ervaringen uit verschillende Europese landen konden worden vergeleken.

De generatie die de tragedies van de twintigste eeuw heeft meegemaakt en de Europese Gemeenschappen verder heeft uitgebouwd, is aan het verdwijnen. Nu is het dus tijd om de verhalen en herinneringen van deze mensen te verzamelen zodat toekomstige generaties kunnen begrijpen hoe en waarom de huidige EU is geëvolueerd. Vooral in crisistijden is het belangrijk de doorslaggevende rol van cultuur en erfgoed te benadrukken en eraan te herinneren dat vreedzame samenwerking niet vanzelfsprekend is.

Het Europees Parlement wil daarom het Huis van de Europese geschiedenis oprichten waar burgers de kans zullen krijgen om dit historisch proces beter te leren kennen en na te denken over de betekenis van deze geschiedenis voor ons vandaag.

 
Welke principes liggen ten grondslag aan het project?

Van meet af aan was het project erop gericht de kennis over Europese geschiedenis en de verschillenin herinneringen te bevorderen op een open en vlotte manier. Academische onafhankelijkheid en een nauwkeurige weergave van de geschiedenis staan daarbij centraal. Om dit te bewerkstelligen werd speciaal voor dit project een Europees team van historici en deskundigen uit de museumsector aangeworven. Dit team werkt aan de invulling van de tentoonstellingen en zorgt ervoor dat de diversiteit van de Europese geschiedenis - en de interpretaties ervan -transparant wordt weergegeven.

Een adviesraad op hoog niveau (het Academisch Comité) bestaande uit internationaal bekende historici en deskundigen uit de museumsector, zal ervoor zorgen dat de inhoud en de verhaallijn academisch adequaat en relevant zijn.

 
Wat zijn de belangrijkste doelstellingen?

De doelstellingen van het Huis van de Europese geschiedenis in een notendop:

 • kennis bevorderen,
 • nieuwsgierigheid opwekken,
 • een open platform worden voor reflectie en debat over Europa en de Europese geschiedenis,
 • uitgroeien tot een schatkamer van de Europese geschiedenis
 • instellingen en netwerken die te maken hebben met de Europese geschiedenis met elkaar in contact brengen.

 
Waar zal het Huis van de Europese geschiedenis zich bevinden?

Het Huis van de Europese geschiedenis zal een aanwinst zijn voor Brussel, vooral met het oog op de bezoekers die meer willen weten over de Europese geschiedenis terwijl ze de stad bezoeken waarin de meeste instellingen van de EU gevestigd zijn. Een bezoek aan het Huis van de Europese geschiedenis kan een aanvulling zijn op een bezoek aan de Europese instellingen en het Bezoekerscentrum van het Europees Parlement (Parlamentarium). In het Parlamentarium worden de rol en activiteiten van het Europees Parlement belicht, terwijl het Huis van de Europese geschiedenis duidelijk wil maken hoe complex de politieke, economische, sociale en culturele geschiedenis van Europa is.

Het Huis van de Europese geschiedenis zal zich bevinden in het Eastmangebouw in het Leopoldpark, dichtbij de Europese instellingen. In 2009 werd een architectuurwedstrijd uitgeschreven om het gebouw te renoveren zodat er tentoonstellingen in kunnen worden georganiseerd. Deze wedstrijd werd in het begin van 2011 afgerond. De groep winnaars bestaat uit Chaix & Morel et Associés uit Frankrijk, JSWD Architekten uit Duitsland en TPF uit België. De werkzaamheden zijn begonnen in 2012.

 
Wanneer is het project ontstaan?

Het idee om een Huis van de Europese geschiedenis op te richten werd in 2007 gelanceerd door Hans-Gert Pöttering tijdens zijn inaugurele rede als voorzitter van het Europees Parlement met de volgende woorden: "Ik zou een huis willen oprichten van de geschiedenis en de toekomst, waar de Europese gedachte verder kan gedijen. Ik ben voorstander van de oprichting van een "Huis van de Europese geschiedenis". Het project kreeg de steun en goedkeuring van het Bureau van het Europees Parlement.

In 2008 formuleerde een comité van bekende historici en deskundigen uit verschillende Europese landen een eerste concept met als naam "Basisconcept voor het Huis van de Europese geschiedenis". De deskundigen zien het Huis van de Europese geschiedenis als een modern centrum voor tentoonstellingen, documentatie en informatie waarin de laatste ontwikkelingen in de museumsector worden gebruikt.

 
Hoeveel kost het project?

Geraamde kosten in de ontwikkelingsfase 2011-2015: €31 miljoen voor de renovatie en uitbreiding van het gebouw, €21,4 miljoen voor de permanente en de eerste tijdelijke tentoonstellingen (€15,4 miljoen voor de inrichting van tentoonstellings- en andere ruimten, €6 miljoen voor meertaligheid) en €3,75 miljoen om de collectie uit te bouwen.

 
 
Tools

Sleuteldocumenten

In een notendop

 • permanente tentoonstelling
 • tijdelijke en reizende tentoonstellingen
 • culturele en educatieve programma's
 • zaal voor lezingen en vergaderingen
 • uitgebreid online aanbod
 • cafetaria en winkel

Een plaats voor debat over de Europese geschiedenis

 • De complexe en brede geschiedenis van Europa
 • Een grensoverschrijdend overzicht van de Europese geschiedenis - politiek, sociaal, economisch en cultureel
 • Een tentoonstelling in alle talen van de Europese Unie
 • Een unieke informatieve, educatieve en interactieve ervaring
 • Een gratis culturele instelling, toegankelijk voor iedereen
 • Een plaats waar kan worden nagedacht en gedebatteerd over de Europese geschiedenis
 • Een geëngageerde en creatieve instantie die is geworteld in het culturele leven van Brussel

Tijdslijn

Februari 2007
Hans-Gert Pöttering, Voorzitter van het Europees Parlement, stelt het Huis van de Europese geschiedenis voor als een plaats van herinnering en toekomst, waar de Europese gedachte verder kan gedijen.

Oktober 2008
De conceptuele grondslagen die door een internationaal comité van deskundigen onder leiding van professor Hans-Walter Hütter worden vastgesteld, leggen de basis voor het Huis van de Europese geschiedenis.

Februari 2009
Er wordt een Raad van bestuur ingesteld onder voorzitterschap van de voormalige voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering en een Academisch Comité onder voorzitterschap van de historicus professor Włodzimierz Borodziej.

Juni 2009
Het Bureau van het Parlement besluit de toekomstige instelling te vestigen in het Eastmangebouw, dat oorspronkelijk een tandheelkundige kliniek was.

Januari 2011
Er wordt een multidisciplinair projectteam samengebracht onder leiding van historica en curator Taja Vovk van Gaal.

Maart 2011
De winnaar van de architectuurwedstrijd voor de uitbreiding en renovatie van het Eastmangebouw wordt aangewezen: Ateliers Chaix & Morel (FR), JSWD Architekten (DE) en TPF (BE).

2012
De renovatiewerkzaamheden in het Eastmangebouw gaan van start.

Contact

Huis van de Europese geschiedenis
Europees Parlement
Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel
België
heh-info@ep.europa.eu