Rättslig ram

I förordning (EG) nr 1049/2001 fastställs tillgångsberättigade och tillämpningsområde för rätten till tillgång till handlingar (artikel 2), de undantag som gäller för rätten till tillgång (artikel 4) och hur en ansökan ska inges (artikel 6). I förordningen fastställs också reglerna för institutionernas handläggning av ansökningarna.

I enlighet med artikel 15.3 tredje stycket i EUF-fördraget behandlar artikel 122 i Europaparlamentets arbetsordning allmänhetens tillgång till parlamentets handlingar.

I presidiets beslut av den 28 november 2001 fastställs de interna bestämmelser som säkerställer Europaparlamentets genomförande av förordning (EG) nr 1049/2001. Det fastställer skyldigheterna att kontrollera registreringen av handlingar i det offentliga registret och behandla ansökningar om allmänhetens tillgång till institutionens handlingar.

Mer information: