banner-size-template banner

Eiropas Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietne

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pantu Eiropas Savienības pilsoņiem un ES dalībvalstu iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt Savienības iestāžu, struktūru, biroju un aģentūru dokumentiem neatkarīgi no to veida, ievērojot principus un nosacījumus, ko nosaka, pieņemot regulas parastajā likumdošanas procedūrā. Vispārīgie principi, kas reglamentē minētās tiesības, un šādas piekļuves ierobežojumi ir noteikti Regulā (EK) Nr. 1049/2001, kas attiecas uz Eiropas Parlamentu, Padomi un Komisiju. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 11. pantu katrai iestādei ir jānodrošina publiska piekļuve dokumentu reģistram, un šī piekļuve ir jānodrošina elektroniski.

Eiropas Parlamenta publiskā reģistra tīmekļa vietne satur atsauces uz dokumentiem, ko iestāde sagatavojusi vai saņēmusi kopš 2001. gada 3. decembra. Lielākā daļa minēto dokumentu šajā tīmekļa vietnē ir apskatāma un lejupielādējama tieši un bez maksas.

Vai meklējat kādu no Eiropas Parlamenta dokumentiem?
thumb-size-template thumb-legal-background

Šajā sadaļā varēsiet iepazīties ar Regulu (EK) Nr. 1049/2001 un citiem svarīgiem lēmumiem un noteikumiem, kas reglamentē publisku piekļuvi Parlamenta dokumentiem.

thumb-size-template thumb-annual-report

Šajā tīmekļa lapā varat ielūkoties, lai iepazītos ar statistikas datiem un gada ziņojumiem, kurus Eiropas Parlaments ir pieņēmis saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 17. pantu.

thumb-size-template thumb-archive

Vēstures arhīvs piedāvā plašu klāstu ar informācijas avotiem, rakstiem un pētījumiem par vēsturi, kas sniedz iespēju atskatīties uz Eiropas integrācijas vēsturi un uzzināt, kāda nozīme šajā procesā bijusi Eiropas Parlamentam.

thumb-size-template thumb-ask-ep

Ja vēlaties uzzināt vairāk par Eiropas Parlamenta darbību, pilnvarām un organizatorisko struktūru, varat sazināties ar Pilsoņu uzziņu nodaļu (Ask EP), izmantojot šajā sadaļā pieejamo veidlapu.