Ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολίτες και οι κάτοικοι των χωρών της ΕΕ έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα των θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της Ένωσης, ανεξαρτήτως υποθέματος, με την επιφύλαξη των αρχών και των προϋποθέσεων που καθορίζονται με κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, που εφαρμόζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθορίζει τις γενικές αρχές και τα όρια που διέπουν το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα αυτών των τριών θεσμικών οργάνων. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, κάθε θεσμικό όργανο παρέχει δημόσια πρόσβαση σε μητρώο εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

Ο ιστότοπος του δημόσιου μητρώου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει παραπομπές σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί ή παραληφθεί από το θεσμικό ίδρυμα από την 3η Δεκεμβρίου 2001 και στο εξής. Οι χρήστες μπορούν, χωρίς χρέωση, να συμβουλεύονται ή να κατεβάζουν από τον ιστότοπο τα περισσότερα από τα έγγραφα αυτά.

Αναζητείτε ένα έγγραφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου;

Στην παρούσα ενότητα θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 και άλλες σημαντικές αποφάσεις και κανόνες που διέπουν την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Κοινοβουλίου.

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία και τις ετήσιες εκθέσεις που εκδίδει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Τα ιστορικά αρχεία προσφέρουν μια ποικιλία από ιστορικές πηγές, άρθρα και μελέτες, που σας δίνουν τη δυνατότητα να αναβιώσετε την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και να ανακαλύψετε τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία αυτή.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες, τις εξουσίες και την οργάνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Μονάδα Αιτημάτων Πολιτών για Παροχή Πληροφοριών (Ask EP) χρησιμοποιώντας το έντυπο που διατίθεται στην παρούσα ενότητα.