banner

Europaparlamentets offentliga dokumentregister

Enligt artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt har EU-medborgare och personer som är bosatta i EU rätt till tillgång till EU:s institutioners, organs och byråers handlingar, oberoende av medium, enligt de principer och villkor som ska fastställas genom förordningar som antas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. I förordning (EG) nr 1049/2001, som är tillämplig på Europaparlamentet, rådet och kommissionen, anges allmänna principer och gränser för rätten till tillgång till dessa tre institutioners handlingar. Enligt artikel 11 i förordning (EG) nr 1049/2001 ska varje institution ställa ett register över handlingar till allmänhetens förfogande i elektronisk form.

Europaparlamentets offentliga dokumentregister innehåller referenser till dokument som framställts eller mottagits av parlamentet sedan den 3 december 2001. De flesta av dessa dokument kan läsas direkt och laddas ner från webbplatsen utan kostnad.

Letar du efter en handling från Europaparlamentet?
thumb-legal-background

I detta avsnitt finns information om förordning (EG) nr 1049/2001 och andra viktiga beslut och bestämmelser om allmänhetens tillgång till parlamentets handlingar.

thumb-annual-report

På den här sidan hittar du den statistik och de årsrapporter som Europaparlamentet antar i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 1049/2001.

thumb-archive

Tack vare de historiska arkivens breda utbud av historiska källor, artiklar och studier har du möjlighet att återuppleva den europeiska integrationens historia och upptäcka Europaparlamentets roll i denna process.

thumb-ask-ep

Vill du veta mer om vad Europaparlamentet gör, vilka befogenheter det har och hur det är organiserat kan du kontakta enheten för medborgarnas förfrågningar (Ask EP) via formuläret i detta avsnitt.