banner

Internetska stranica javnog registra Europskog parlamenta

U skladu s člankom 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije građani Unije i osobe s boravištem u nekoj od država članica EU-a imaju pravo pristupa dokumentima institucija, tijela, ureda i agencija Unije neovisno o njihovu mediju, podložno načelima i uvjetima koji se utvrđuju uredbama donesenima u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom. Uredbom (EZ) br. 1049/2001, koja se primjenjuje na Europski parlament, Vijeće i Komisiju, utvrđuju se opća načela i ograničenja u pogledu prava na pristup dokumentima tih triju institucija.U skladu s člankom 11. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 svaka institucija dužna je osigurati javni pristup registru dokumenata u elektroničkom obliku.

Internetska stranica javnog registra Europskog parlamenta sadrži upućivanja na dokumente koje je Parlament izradio ili primio od 3. prosinca 2001. Velikoj većini tih dokumenata može se izravno pristupiti i besplatno ih preuzeti sa stranice.

Tražite li dokument Europskog parlamenta?
thumb-legal-background

Ovdje možete saznati više o Uredbi (EZ) br. 1049/2001 kao i o drugim važnim odlukama i pravilima kojima se uređuje javni pristup dokumentima Parlamenta.

thumb-annual-report

Na ovoj stranici možete naći statističke podatke i godišnja izvješća koja je Europski parlament usvojio u skladu s člankom 17. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.

thumb-archive

Povijesni arhiv pruža niz povijesnih izvora, članaka i studija zahvaljujući kojima možete doživjeti povijest europske integracije i otkriti koju je ulogu u tom procesu imao Europski parlament.

thumb-ask-ep

Želite li saznati više o aktivnostima, ovlastima i ustroju Europskog parlamenta, možete se obratiti Odjelu za upite građana (Ask EP) služeći se obrascem dostupnim na ovoj stranici.