Защита на основните права в Съюза 

Европейският съюз е обединение на държави, които си сътрудничат в области от взаимен интерес, и общност, основана на ценности.

Основните ценности, на които се основава Европейският съюз, са залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз. Това са:

  • зачитане на човешкото достойнство,
  • свобода,
  • демокрация,
  • равенство,
  • принципите на правовата държава и
  • зачитане на основните права, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Спазването на правата на хората е едно от основните задължения на ЕС. Тези права трябва да бъдат зачитани от ЕС при прилагането на политики и програми, от институциите на ЕС и от всяка държава членка.

В Хартата на основните права на Европейския съюз са посочени всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползват хората в Европейския съюз.

Хартата допълва националните системи, а не ги заменя. Ако индивидуалните основни права не се спазват, националните съдилища трябва да се произнесат по въпроса. Физическите лица могат да се обърнат също към Европейския съд по правата на човека, който се произнася по нарушения на гражданските и политическите права, установени в Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. В специфични случаи, когато държава членка не спазва правото на ЕС и нарушава нечии права, Европейската комисия също може да заведе дело срещу нея пред Съда на Европейския съюз.

Агенцията на Европейския съюз за основните права е независим орган на ЕС, специализиран в тази област, с мандат, който включва пълния обхват на правата, заложени в Хартата.

Роля на Европейския парламент

Европейският парламент е ангажиран в пълна степен със спазването на основните права в рамките на Съюза.

Като последваща дейност на работата на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, членовете на ЕП обсъждат и приемат резолюции по време на пленарните сесии на Европейския парламент относно положението с основните права в ЕС и относно специфични въпроси, отнасящи се до защитата на тези права в държавите членки.

Заедно със Съвета на ЕС, Европейският парламент приема законодателство с оглед по-добре да се защитават основните права.

Добър пример за това законодателство е съвкупността от закони, които Европейският парламент е приел за забрана на дискриминацията и за да се гарантира, че хората се третират еднакво на работното място.

Друго важно постижение е защитата на неприкосновеността на личния живот и гарантирането на това, че обработването на личните данни се извършва при пълно зачитане на законодателството на Съюза, прието с цел защита на това основно право. 

Държавите членки трябва да прилагат тези закони на национално равнище.

През последните години Европейският парламент също така се ангажира повече в областта на принципите на правовата държава и демокрацията. През 2016 г. Европейският парламент прие резолюция, в която се застъпва за създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в държавите членки и институциите на ЕС.