Подкрепа на демокрацията по света 

PHOTO - © Ezequiel Scagnetti 

Европейският парламент подкрепя демокрацията по света.

Оказването на активна подкрепа за международните усилия на Европейския съюз за насърчаване на демокрацията и правата на човека е една от основните отговорности на Парламента, посочена в учредителните договори на ЕС.

Тази дейност е също така от полза за гражданите на ЕС, чието място в границите на Съюза е укрепено чрез по-справедлив и по-стабилен свят.

Специална група

Европейският парламент създаде специална група от членове на ЕП, които наблюдават работата на Парламента в областта на демокрацията извън границите на ЕС.

Тази група, която включва председателите на съответните комисии, гарантира, че усилията на всички техни колеги в тази област са последователни и ефективни.

Наблюдение на избори

Европейският парламент се ангажира с подкрепата за свободни и честни избори, тъй като чрез избори се изграждат демокрации и се повишава общественото доверие в институциите.

Парламентът участва в наблюдението на изборите в държави извън ЕС вече повече от 30 години. Над 170 краткосрочни делегации за наблюдение на избори са били изпратени в различни страни по света.

Много от тези задачи укрепват проекти за дългосрочно наблюдение, организирани от ЕС и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Когато членовете на ЕП се присъединят към усилията, те допринасят с лични познания в областта на политическите кампании и изборните процеси. Това добавя надеждност и видимост към окончателната оценка.

Насърчаване на посредничество и диалог

ЕС работи за предотвратяване на конфликти, преди те да възникнат, намесва се при кризи и подкрепя мира и демокрацията след като утихнат конфликтите.

Членовете на ЕП допринасят за това усилие като

  • посредничат между членовете на чуждестранни парламенти,
  • подпомагат политическите партии да предотвратяват конфликти,
  • насърчават междупартийния диалог и изграждането на консенсус,
  • организират международни прояви, насочени към посредничество и предотвратяване на конфликти.

Укрепване на други парламенти

Европейският парламент предоставя програми за парламентите и парламентаристите по света.

Програмите за подпомагане се концентрират върху съседните на ЕС страни и някои държави в Африка, Азия и Латинска Америка, както и върху регионалните парламенти.

Програмите имат за цел да

  • засилят основните функции на парламентите – представителство на гражданите, контрол върху правителството и изготвяне на законодателни актове,
  • реформа на парламентарните институции,
  • споделяне на най-добри парламентарни практики.

Европейският парламент обръща внимание също така на бъдещите поколения избрани представители.

Акцент върху Югоизточна Европа

Европейският парламент разполага със специална програма за парламентите на Турция и Западните Балкани (Албания, Босна и Херцеговина, бившата югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Косово).

Укрепването на националните парламенти от региона и насърчаването на тяхното сътрудничество са гаранция за напредък на демокрацията в региона. Парламентът изпълнява също така роля в процеса на разширяване на ЕС, за което е необходимо присъединяващите се към ЕС държави да имат силни демократични институции.

Членове на парламентите и служителите на местно равнище се ползват от програми на Европейския парламент.

Наблюдение на избори от страна на Европейския парламент