Договор за създаване на Европейския съюз/ Договор от Маастрихт 

Договорът за Европейския съюз, известен също така като Договорът от Маастрихт, и подписите на 12 министри на външните работи и на финансите от държавите членки около него 

Договорът за създаването на Европейския съюз е подписан в Маастрихт в присъствието на председателя на Европейския парламент Егон Клепш. В съответствие с този Договор Съюзът се основава на Европейската общност (първа колона), с две допълнителни области на сътрудничество (втора и трета колони): Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС) и Правосъдие и вътрешен ред (ПВР).

При влизане в сила на Договора за създаване на Европейския съюз, ЕИО става Европейска общност (ЕО). Законодателните и надзорни правомощия на ЕП нарастват с въвеждането и разширяването на процедурата за съвместно вземане на решения.

По силата на новия Договор Европейският парламент има правото да покани Комисията да представи законодателно предложение относно въпроси, които, според нейното становище, изискват съставянето на общностен акт. Сега цялата Комисия също трябва да се одобри от ЕП, който назначава и Европейския обмудсман.

  • Подписан в: Маастрихт (Нидерландия), 7 февруари 1992 г.
  • Влизане в сила: 1 ноември 1993 г.