Договор за сливане 

Договорът за сливане на трите общности, с който се създават единен Съвет и единна Комисия на Европейските общности,  

Договор за създаване на Единен съвет и Единна комисия на Европейските общности
Договор за създаване на Европейската общност/ Договор за сливане

Договорът за сливане от 1965 г. обединява изпълнителните органи. Европейската общност се създава в резултат от сливането на институциите, които са изградени от ЕОВС, ЕИО и Евратом.

  • Подписан в: Брюксел (Белгия), 8 април 1965 г.
  • Влизане в сила: 1 юли 1967 г.