Единен европейски акт (ЕЕА) 

Страницата с подписите на Единния европейски акт 

Първата междуправителствена конференция е открита под председателството на Италия на 9 септември 1985 г., която достига своя връх с приемането на Единния европейски акт на 28 февруари 1986 г. в Брюксел.

Единният европейски акт внася изменения в Договорите за създаване на Европейските общности и създава Европейско политическо сътрудничество. След като Единният европейски акт (ЕЕА) влиза в сила, наименованието „Европейски парламент” (което Асамблеята използва от 1962 г.) става официално. ЕЕА също така увеличава законодателните правомощия на ЕП с въвеждането на процедурите на съвместно вземане на решения и одобрение.

  • Подписан в: Люксембург (Люксембург) 17 февруари 1986 г. и в Хага (Нидерландия) 28 февруари 1986 г.
  • Влизане в сила: 1 юли 1987г.