Договор от Лисабон 

Междуправителствената конференция, която носи отговорност за съставяне на Европейски договор за реформа, открита в Лисабон на 23 юли 2007 г. (представители на Европейския парламент: Elmar Brok, Enrique Barón Crespo и Andrew Duff).Текстът на Договора е одобрен на заседание на държавните и правителствени ръководители в Лисабон на 18-19 октомври 2007 г. Договорът от Лисабон е подписан в присъствието на председателя на ЕП, Hans-Gert Pöttering, на 13 декември 2007 г., след официалното обявяване в Парламента на Хартата на основните права на ЕС от председателите на Европейския парламент, Комисията и Съвета.

До 19 февруари 2008 г. Договорът от Лисабон е приет от Европейския парламент (Доклад на Corbett/Méndez de Vigo). В съответствие с Договора от Лисабон, Парламентът има право да назначава председателя на Комисията въз основа на предложение от Европейския съвет, което взема предвид резултатите от изборите за Европейски парламент. Обхватът на съвместното вземане на решения включва нови области и се счита за „обикновена законодателна процедура”

Подписването на Договора от Лисабон 

С няколко изключения, Договорът поставя Европейския парламент в равностойно положение със Съвета като законодател в области, които преди не са били обхванати, по-специално относно установяването на бюджета на ЕС (където Парламентът е напълно равностоен), селскостопанската политика и вътрешни работи.

Договорът влезе в сила на 1 декември 2009 г., след като беше ратифициран от всички 27 държави-членки.

  • Подписан в: Лисабон (Португалия) на 13 декември 2007 г.
  • Влизане в сила: 1 декември 2009 г.