Намаляване на нашия екологичен отпечатък 

Прилагане на EMAS в Европейския парламент

Европейският парламент признава своята отговорност за положителен принос към устойчивото развитие като дългосрочна цел. Парламентът изпълнява тази отговорност чрез своята политическа и законодателна роля, но също и посредством начина, по който функционира, и чрез решенията, които взема ежедневно.

Във връзка с това Европейският парламент реши да насочи администрацията си по пътя на прилагането на нормата EMAS (Схема за управление и одит по околна среда), с цел постигане на трайно подобрение на своите екологични показатели в съответствие с Регламента за EMAS (ЕО) № 1221/2009 и стандарта ISO 14001:2015.

За да намалим въздействието си върху околната среда и да допринесем за по-устойчиво бъдеще, установихме най-добри практики в области вариращи от потреблението на енергия до въглеродните емисии, мобилността, водата и отпадъците.

Важни постижения за намаляване на екологичния ни отпечатък

Европейският парламент измина дълъг път от 2007 г. насам, когато EMAS беше въведена в трите му места на работа. Между 2012* и 2019 г. Парламентът успя да:

  • намали въглеродните си емисии с 38%
  • намали потреблението си на електроенергия с 16%, а потреблението на газ – с 23%
  • увеличи дела на енергията, която произвежда на място от възобновяеми източници, до 15%
  • намали потреблението си на хартия с 44%
  • намали хранителните отпадъци с 22%
  • увеличи дела на рециклиране на отпадъците до 67%, и
  • разработи и приложи систематичен подход, обхващащ цялата институция, за екологизиране на обществените поръчки (ЕОП), с редовни семинари за лицата, организиращи покани за участие в търгове.

Прочетете повече за нашите цели и постижения.

* По изключение базовата година за сравнение на въглеродните емисии е 2006 г.

Използване на екологична електроенергия и компенсиране на емисиите

От 2016 г. насам Парламентът компенсира всички свои въглеродни емисии, които не може да намали, което го превръща в първата институция на ЕС, която е 100% неутрална по отношение на въглеродните емисии. Той също така използва 100% „зелена“ електроенергия, получена от сертифицирани възобновяеми източници.

Освен това 15% от общата използвана енергия се произвежда на място от възобновяеми източници, като например геотермални термопомпи, комбинирано производство на енергия и фотоволтаични панели.

Кръгово мислене

Европейският парламент беше също първата институция на ЕС, която през 2016 г. започна всеобхватна програма за даряване на храна, при която непродадената храна се дарява с благотворителна цел, вместо да се изхвърля.

Изведените от експлоатация персонални компютри, преносими компютри, екрани и мебели също се даряват за повторна употреба на благотворителни организации.

Участие на персонала

За да изградим заедно устойчиво бъдеще, трябва да се включат всички. В Европейския парламент служителите непрекъснато се насърчават да мислят за екологосъобразност както на работното място, така и в личния си живот.

Обученията и кампаниите, които спомагат за повишаване на техните знания и осведоменост относно устойчиви решения, улесняват по-доброто управление на отпадъците, намаляването на потреблението на вода, по-устойчивото пътуване до работното място и много други аспекти на работната среда.

За допълнителна информация, моля, свържете се с екипа за EMAS на следния електронен адрес:

Contact: 

Като разчита на ангажимента на всеки отделен служител и на подкрепата на всички служби на институцията, EMAS осигурява рамка, за да може Европейският парламент да намали собствените си емисии на парникови газове и да спестява ресурси за бъдещите поколения. Като част от Европейския зелен пакт Парламентът проучва също така своите ориентирани към бъдещето политики относно въглеродната неутралност и начините за даване на пример в борбата срещу изменението на климата.

Устойчивост на сградния фонд

Европейският парламент е поел ангажимента да управлява своите сгради в съответствие с най-новите екологични стандарти. Той постоянно инвестира в повишаване на устойчивостта на сградите си чрез намаляване на нуждите, подобряване на производството им на енергия и използване на енергия от възобновяеми източници.

Днес вече две сгради на Европейския парламент — Montoyer Sciences и Martens — успяха да получат сертификата BREEAM (метод за оценка на въздействието върху околната среда на Института за научни изследвания в областта на строителството), който е общопризнат в световен мащаб метод за оценка на околната среда и рейтингова система за сградите.

Последният проект се отнася до новата сграда „Аденауер“ — комплекс от 197,000 m², разположена между улиците Alcide de Gasperi, Aigner, Hammes и John F. Kennedy Avenue в Киршберг, в която ще се помещава целият генерален секретариат на Европейския парламент в Люксембург. Строителството се извършва на два етапа: източно крило (завършено през 2020 г.) и западно крило (завършването е предвидено за края на 2023 г.). Сградата е сертифицирана като 'отлична по системата за оценяване BREEAM' от Института за строителни изследвания (BRE) на етапа на проектиране. Сградата  се ползва от най-съвременни технически инсталации в областта на околната среда, включително събиране на дъждовна вода и геотермална и слънчева енергия.


Европейският парламент да получи LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) сертификат на сградата Chatham House в Дъблин. Сградата е предназначена за настаняване на центъра за посетители Europa Experience и Бюрото на Европейския парламент. Като част от това сертифициране беше изготвено проучване на сградата.