Система за управление на околната среда - Соуосо 

СОУОСО означава Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране, използвана от Европейския парламент в съответствие със стандартите ISO 14001:2004 и Регламент (ЕО) № 1221/2009 за СОУОСО.

Европейският парламент признава, че има задължението да даде своя принос за устойчивото развитие като дългосрочна цел, не само чрез политическата си роля и ролята си в законодателните процедури, но и в контекста на начина, по който действа и на вземаните от него ежедневни решения.

В тази връзка с Решение от 19 април 2004 г. Бюрото постави начало на проекта СОУОСО в Парламента. Председателят и генералният секретар подписаха политиката на Парламента в областта на околната среда, която съдържа насоки за собствената система на управление на Парламента, включваща:

  • Намаляване на емисиите от въглероден диоксид
  • Насърчаване на ефективното използване на енергията, водата, хартията и на намаляване на отпадъците
  • Включване на насоки за околната среда в процедурите за обществени поръчки
  • Осигуряване на подходящо поведение и ангажименти чрез обучение и повишаване на осведомеността
  • Предприемане на превантивни мерки за борба със замърсяването
  • Гарантиране на спазване на необходимите изисквания
  • Осигуряване на достатъчно ресурси за системата на управление на Парламента, свързана с околната среда
  • Насърчаване на прозрачна комуникация и диалог

През 2007 г. завърши първият външен одит и Европейският парламент получи сертифициране по ISO 14001.2004, като в близко бъдеще ще получи и регистрация по СОУОСО.

Като разчита на ангажимента на всеки отделен служител и на подкрепата на своите служби, СОУОСО осигурява рамката на Европейския парламент за пестене на ресурси за следващите поколения.

За справка можете да се свържете с екипа на СОУОСО на следния електронен адрес:

Contact: