Oрганизация 

Членовете на ЕП могат да поемат различни функции и да се ангажират в рамките на различни формални и неформални групи в Парламента, които са от значение за неговата дейност. Тук можете да добиете цялостна представа.

Правилник за дейността на Парламента

На основание член 232 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) Европейският парламент приема свой вътрешен правилник. В този правилник са описани всички норми относно вътрешното устройство и работа на Парламента.