Комисиите на Европейския парламент 

С цел подготовка на работата на пленарните сесии на Парламента членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от които е специализирана в дадена област. Парламентарните комисии са 20 на брой. Всяка комисия се състои от 25 до 8 члена и има председател, бюро и секретариат.

Техният политически спектър отразява състава на Парламента.

Комисиите изготвят, изменят и приемат законодателни предложения и доклади по собствена инициатива.

Те разглеждат предложенията на Комисията и Съвета и, ако това е необходимо, съставят доклад, който се представя на пленарното заседание.

Парламентът може също така да създава и временни комисии за разглеждане на специфични въпроси както и анкетни комисии за разследване на нарушения или недобро прилагане на правото на ЕС.