Интергрупите в Европейския парламент 

Смесени парламентарни групи могат да се създават от членовете на ЕП от всяка политическа група и всяка комисия с цел провеждане на неофициална размяна на мнения по конкретни въпроси и насърчаване на контактите между членовете на ЕП и гражданското общество. Смесените групи не са парламентарни органи и поради това не могат да изразяват становището на Парламента


Смесените групи подлежат на вътрешните правила, приети от Председателския съвет на 16 декември 1999 г. (последната за момента актуализация е от 11 септември 2014 г.), в които се определят условията, при които могат да бъдат създавани смесени групи в началото на всеки парламентарен мандат, както и правилата за тяхната дейност.

От председателите на смесените групите се изисква да декларират всякакъв вид подкрепа в брой или в натура, която получават, съгласно същите критерии, които са приложими за членовете на ЕП поотделно. Декларациите трябва да бъдат актуализирани всяка година и се въвеждат в публичен регистър, поддържан от квесторите.

Списък на интергрупите

На своето заседание на 11 декември 2019 г. Председателският съвет одобри следния списък от интегрупи, които да бъдат създадени през настоящия законодателен мандат на Парламента: