Членовете на Европейския парламент 

Европейският парламент се състои от 705 членове, избрани в 27-те държави – членки на разширения Европейския съюз. От 1979 г. насам членовете на ЕП се избират чрез всеобщи преки избори за петгодишен мандат.

Всички депутати в пленарната зала по време на пленарно заседание на Европейския парламент в Страсбург 

Всяка държава сама определя формата на изборите, като трябва да гарантира равенство на половете и тайно гласуване. Изборите за ЕП са с пропорционално представителство.

Броят на местата се определя въз основа на населението на всяка държава членка. Малко повече от една трета от членовете на ЕП са жени. Членовете на ЕП се обединяват според политическата си ориентация, а не по националност.