Политическите органи на Европейския парламент 

В Европейския парламент има различни политически органи, натоварени с организацията на работата на Парламента, законодателното планиране или правилата от Правилника за дейността, както и с административните, финансовите, персоналните и организационните въпроси.

Председателски съвет

Председателският съвет е политическият орган на Европейския парламент, който притежава правомощия относно

  • организацията на дейността на ЕП и законодателната програма,
  • предоставянето на правомощия на комисиите и делегациите, както и определянето на техния състав,
  • връзките с останалите институции на Европейския съюз, националните парламенти и трети държави.

Председателският съвет изготвя цялостния график за работата на институцията и дневния ред на пленарните заседания, а също така разпределя местата в заседателната зала по политически групи.

Председателският съвет се състои от председателя на Европейския парламент и от председателите на политическите групи.
В него участва също представител на независимите членове на ЕП, но без право на глас.
Председателският съвет взима решения с консенсус или с гласуване чрез претегляне на гласовете, в зависимост от числеността на членовете на ЕП от всяка политическа група.

Председателският съвет изпълнява определените от Правилника за дейността на Парламента задачи.
Той организира дейността на Европейския парламент и неговите органи.
Председателският съвет дава становище по всички въпроси, засягащи законодателната програма и отношенията с останалите органи и институции на Европейския съюз.
Председателският съвет заседава по правило два пъти месечно. Неговите заседания не са публични.

Протоколите от заседанията на Председателския съвет се превеждат на официалните езици, след което се разпечатват и предоставят на всички членове на ЕП.
Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Председателския съвет.

В периодите извън месечните сесии, Председателският съвет предоставя възможност на членовете на ЕП да обменят възгледи със специално поканена личност или да се запознаят с предимство с предложенията, направени от Европейската комисия.

Бюро 

Бюрото е органът, който ръководи дейността на Европейския парламент. Бюрото има за задача да изготви проектобюджета на Европейския парламент и се занимава с всички административни и организационни въпроси, както и с тези, свързани с персонала.

Бюрото се състои от председателя на Европейския парламент, от неговите 14 заместник-председатели и от петима квестори. Те се избират от Парламента за две години и половина, като мандатът им може да бъде подновен.
При разискванията по време на заседанията на Бюрото, в случай на равен брой гласове, председателят има решаващ глас. Петимата квестори имат съвещателен глас в Бюрото.

Бюрото изпълнява редица административни и финансови функции, свързани с вътрешната дейност на Парламента.
Бюрото назначава генералния секретар на Парламента, който ръководи административните служби на институцията и определя състава и организацията на Генералния секретариат.
То отговаря на всички запитвания относно провеждането на заседанията, може да разреши заседанията на комисиите или на делегациите да се състоят извън обичайните работни места, а също така подготвя предварителния проект на бюджетната прогноза за разходите на Парламента.
Бюрото назначава Генералния секретар на Парламента, който ръководи административните служби на институцията и определя състава и организацията на Генералния секретариат. По принцип Бюрото заседава веднъж месечно.

Протоколите от заседанията на Бюрото се превеждат на официалните езици, след което се разпечатват и предоставят на всички членове на ЕП.
Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на Бюрото.

Бюрото определя размера на сумите, отпускани на политическите партии, представени в Европейския парламент.

Квесторска колегия

Квесторската колегия е органът на Европейския парламент, отговарящ за административните и финансови въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП и техните условия на труд.

Квесторите са петима на брой и са членове на Бюрото. Европейският парламент избира квесторите, след като избере председателя и 14-те заместник-председатели. Квесторите се избират на мажоритарен принцип с тайно гласуване от три тура. За първите две гласувания се изисква абсолютно мнозинство на подадените гласове, а на третото гласуване е достатъчно относително мнозинство. Мандатът на квесторите е две години и половина и те имат съвещателен глас в Бюрото.

Квесторите отговарят за административните и финансовите въпроси, които пряко засягат членовете на ЕП, като например осигуряване на достъпа им до материалната база и общите служби.
Те могат да внасят предложения за изменение или нова редакция на всички нормативни актове, приети от Бюрото.
Квесторите заседават по принцип веднъж в месеца.

Всеки член на ЕП може да задава въпроси, свързани с дейността на квесторите.

Съвет на председателите на комисии

Съветът на председателите на комисии е политическият орган на Европейския парламент, имащ за цел подобряване на сътрудничеството между отделните парламентарни комисии.

Съветът на председателите на комисии се състои от председателите на всички постоянни и временни комисии и избира свой председател. Съветът на председателите на комисии заседава по принцип веднъж месечно в Страсбург, по време на пленарните заседания.

Съветът на председателите на комисии може да отправя препоръки до Председателския съвет във връзка с работата на комисиите и изготвянето на дневен ред на месечните сесии на Парламента.


Освен това той може да дава становища на Председателския съвет при спор за компетентност между две комисии.


Бюрото и Председателският съвет могат да възлагат на Съвета на председателите на комисии изпълнението на конкретни задачи.

Съвет на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации (СПД) е политическият орган на Европейския парламент, който координира работата на 45-те постоянни делегации на Парламента.

СПД следи делегациите да работят ефикасно и в координация с другите структури на Парламента. Неговите редовни заседания предоставят форум за обсъждане на общите проблеми и предизвикателства пред делегациите.

Членовете на СПД са председателите на 45-те постоянни делегации на Парламента и на 3-те комисии, които работят в областта на международните отношения, а именно комисията по външни работи (AFET), комисията по развитие (DEVE) и комисията по международна търговия (INTA).

Един от 45-те председатели на делегации бива избран да бъде председател на СПД. Той или тя заема поста за срок от две години и половина, т.е. половината от петгодишния законодателен мандат на Европейския парламент.