Председателят на Европейския парламент 

Председателят се избира за две години и половина, т.е. за половин парламентарен мандат, като може да бъде преизбран. Председателят представлява Европейския парламент извън рамките на институцията и в отношенията на Парламента с останалите институции на ЕС.

Председателят ръководи работата на Европейския парламент и неговите органи както и разискванията по време на пленарните заседания и съблюдава спазването на Правилника за дейността.

При откриването на всяко заседание на Европейския съвет председателят на Европейския парламент изразява становището и загрижеността на Парламента по темите от дневния ред, както и по други въпроси.

След като Парламентът приеме бюджета на Европейския съюз, с подписа на председателя бюджетът влиза в действие. Председателят на ЕП подписва заедно с председателя на Съвета всички законодателни актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура.