Бюджет: по какъв начин Европейският парламент оползотворява своя годишен бюджет 

Парламентът подпомага работата на своите 705 членове и осъществява дейността си на 24 различни езика благодарение на своя годишен бюджет. Неговият дял се равнява на една пета от общите административни разходи на институциите на ЕС, взети заедно, което от своя страна е едва 1,2% от общия бюджет на ЕС. По-голямата част от финансирането от ЕС се инвестира пряко в държавите членки.

Бюджет на Европейския парламент за 2018 г

Бюджет на Европейския съюз

Този бюджет включва:
 • 94% : Оперативен бюджет на Европейския съюз ( Финансиране на политики, извършвани на равнището на ЕС )
 • 6% : Административен бюджет на Европейския съюз ( 1/5 от него е за Европейския парламент. )

Бюджет на Европейския парламент

Бюджетът на Парламента представлява 1,2% от общия бюджет на ЕС

 • Политически дейности:

  • Членове на ЕП : 22%
  • Дейности на политически групи/партии/фондации : 6%
 • Оперативни разходи:

  • Информационни технологии : 7%
  • Сгради : 14%
  • Администрация : 3%
 • Персонал:

  • Договорно наети служители и езикови служби : 7%
  • Разходи за персонала : 34%
  • Други разходи, свързани с персонала : 3%
 • Комуникационна дейност:

  • Комуникация : 5%

Тези категории се използват в доклада на генералния секретар до Бюрото на Парламента относно предварителния проект на бюджетна прогноза.

Процентите възлизат общо на 101% поради използването на закръглени стойности.

Как се приема бюджетът

Процедурата по изготвяне на бюджета на Парламента обикновено започва през февруари. Генералният секретар представя предложение, като определя приоритетите и ресурсите за следващата година. Предложението се разглежда от Бюрото на ЕП, което се състои от председателя и 14-те заместник-председатели на Парламента. Те приемат въз основа на предложението на генералния секретар предварителен проект, който след това се предава на комисията по бюджети.

На един от членовете на комисията – т.нар. докладчик по бюджета – се възлага да изготви доклад, в който се очертават приоритетите в работата на Парламента и се прави предложение за това колко средства следва да бъдат изразходвани за тях.

Докладът се гласува първо от комисията по бюджети, а после на пленарно заседание, обикновено през май, по него гласуват всички членове на ЕП. След това прогнозата се включва в проектобюджета на ЕС за следващата година, по който членовете на ЕП внасят изменения и който приемат на пленарно заседание най-късно през декември.