Правомощия и процедури 

Европейските договори предоставят на Парламента – пряко избрания орган на ЕС – широк обхват от правомощия. В следващите раздели можете да намерите повече информация и да научите повече за отделните процедури.

Правомощия и процедури 

Заедно с представителите на правителствата на държавите членки в Съвета Парламентът е отговорен за приемането на законодателните актове на ЕС. В рамките на обикновената законодателна процедура двете институции действат като равноправни

Бюджетни правомощия 

Парламентът и Съветът трябва да постигнат съгласие относно годишния бюджет на ЕС. Научете повече за процедурата.

Надзорни правомощия 

Членовете на ЕП наблюдават дейността на институциите на ЕС, по-специално на Европейската комисия, която е изпълнителният орган на Европейския съюз.

Национални парламенти 

Научете как Европейският парламент работи по европейските въпроси в сътрудничество с националните парламенти.

Договорът от Лисабон 

Договорът от Лисабон представлява последното за момента преразглеждане на европейските договори, с които на Европейския парламент бяха предоставени повече правомощия. Научете подробности.