Националните парламенти в ЕС 

Договорът от Лисабон за първи път определя ролята на националните парламенти в рамките на ЕС. Националните парламенти могат, например, да упражняват контрол над проектозакони на ЕС, за да проверят дали е спазен принципът на субсидиарност, да участват в преразглеждането на договори на ЕС или да участват в оценката на политиките на ЕС в областта на свободата, сигурността и правосъдието.

Договорът от Лисабон също така посочва, че Европейският парламент и националните парламенти следва заедно да определят организирането и насърчаването на ефективно и редовно междупарламентарно сътрудничество в рамките на ЕС.

С оглед на това през 2009 г. и 2014 г. Европейският парламент прие резолюции, в които изрично разгледа въпроса за развитието на отношенията между Европейския парламент и националните парламенти.

Да се съберат правилните хора в правилния момент

Междупарламентарното сътрудничество може да има много форми. Председателите на всеки национален парламент и на Европейския парламент се срещат всяка година и определят широките насоки за това сътрудничество.

Комисиите по въпросите на ЕС на националните парламенти и членовете на ЕП се срещат редовно в рамките на Конференцията на комисиите по европейски въпроси (КОСАК). По-задълбочени разисквания по въпросите на външната политика или икономическото управление се провеждат в рамките на наскоро създадените междупарламентарни конференции, които събират членове на компетентните комисии от всеки парламент.

Комисиите на Европейския парламент и на националните парламенти често канят своите колеги на дебати по конкретни предложения на ЕС. Освен това видеоконференциите дават възможност на парламентаристите да поддържат връзка и да обсъждат текущи въпроси.

Основната цел е винаги да бъдат събирани правилните хора за правилния въпрос в правилния момент.

Мрежи за междупарламентарно сътрудничество

Европейският парламент активно подкрепя две големи мрежи, които улесняват сътрудничеството между парламентите.

Междупарламентарния обмен на информация в ЕС (IPEX) позволява на парламентите на Европейския съюз да обменят документи, свързани с ЕС.

Европейският център за парламентарни проучвания и документация (ЕЦППД) действа като канал за искания за информация винаги когато даден парламент иска да получи повече данни за практиките и политиките в други държави – членки на ЕС.