Надзорни правомощия 

Европейският парламент има широк обхват от надзорни и контролни функции. Те му дават възможност да упражнява надзор над работата на други институции, да следи за правилното използване на европейския бюджет и да гарантира точното прилагане на правото на ЕС.

Европейски Съвет 

Председателят на Европейския парламент има правото да прави изявление в началото на всеки Европейски съвет, в което обявява позицията на Парламента относно темите, които подлежат на разглеждане от държавните и правителствените ръководители.

След всяка среща председателят на Европейския съвет представя доклад пред Парламента относно резултатите от нея.

Роля

Европейският съвет се състои от държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на Европейския съюз, от председател, който се избира за мандат от две години и половина и който може да бъде преизбиран еднократно, и от председателя на Европейската комисия. Съветът определя общата политическа насока и приоритетите на Съюза.

Съвет на Европейския Съюз 

В началото и края на всяко шестмесечно председателство председателят на Съвета на Европейския съюз обсъжда своята програма с членовете на ЕП на пленарно заседание.


Членовете на ЕП могат да внасят въпроси с искане за писмен и устен отговор към Съвета и да отправят искания за разработване на нови политики.


Съветът по външните работи се председателства постоянно от Върховния представител по въпросите на външните работи и сигурността. Той или негов представител участват във всички пленарни разисквания относно външната политика и политиката в областта на сигурността и отбраната. Два пъти годишно Върховният представител докладва пред Европейския парламент относно тези политики и финансовите последствия от тях.


Роля


Съветът на Европейския съюз е другият законодателен орган на Съюза. Той се състои от министри от различните държави-членки.

Европейска комисия 

Европейският парламент има право да одобрява и освобождава Европейската комисия. От 1994 г. кандидатите за членове на Комисията са длъжни да се явяват на изслушване пред ЕП. Съгласно Договора от Лисабон държавните и правителствени ръководители на ЕС предлагат кандидат за председател на Комисията, като вземат предвид резултатите от европейските избори. Кандидатът се избира от ЕП.


ЕП може да гласува вот на недоверие на Комисията и впоследствие да я освободи от длъжност колективно. До този момент нито един от осемте вота на недоверие, представени за гласуване в Парламента, не е бил приет. Пред 1999 г. Комисията с председател Jacques Santer подаде оставка, преди Парламентът да я принуди да го направи.


ЕП гарантира упражняването на демократичен контрол над работата на Комисията, която редовно представя доклади пред Парламента, включително годишен доклад за дейността на ЕС, както и за изпълнението на бюджета. Веднъж годишно председателят на Комисията прави изявление относно състоянието на Съюза по време на пленарно заседание. Парламентът редовно приканва Комисията да разработва нови политики, а Комисията е задължена да предоставя отговори в писмена или устна форма на въпроси на членовете на ЕП.


Роля
Европейската комисия се явява пазител на Договорите и е изпълнителният орган на ЕС.

Съд 

Парламентът може да отправи искане към Съда да предприеме действия срещу Комисията или Съвета, ако те действат по начин, който противоречи на духа на правото на ЕС.

Парламентът съвместно със Съвета може да отправи искане към Съда на Европейския съюз за създаване на специализирани съдилища. Например, Съдът на публичната служба на Европейския съюз беше създаден през 2005 г., за да разрешава споровете между ЕС и служителите, работещи в неговите институции.

Роля
Съдът на ЕС е най-висшата съдебна инстанция по въпросите на правото на ЕС. Съдът тълкува и гарантира еднаквото прилагане на правото на ЕС във всички държави-членки.

Европейска централна банка 

Преди председателят, заместник-председателят и Изпълнителният съвет на ЕЦБ да бъдат назначени от Европейския съвет, трябва да бъде поискано мнението на Парламента.
Председателят на ЕЦБ представя годишния доклад на банката на пленарно заседание и участва в редовен диалог относно паричната политика с комисията по икономически и парични въпроси на ЕП.
Роля
Европейската централна банка отговаря за провеждането на паричната политика в еврозоната.

Европейска сметна палата 

Сметната палата представя годишен доклад относно бюджета за предходната година пред Съвета и Европейския парламент. На база на доклада Парламентът решава дали да одобри изпълнението на бюджета на ЕС от Комисията по процедурата за освобождаване от бюджетна отговорност.

При назначаването на членовете на Сметната палата от Съвета трябва да бъде поискано мнението на Парламента.

Роля
Сметната палата извършва одит на финансите на ЕС. Като външен одитор тя допринася за подобряване на финансовото управление на ЕС и действа като независим пазител на финансовите интереси на гражданите на ЕС.

Европейски омбудсман 

Парламентът избира Европейския омбудсман. Омбудсманът се отчита пред Европейския парламент и представя годишен доклад за дейността си пред членовете на ЕП. Омбудсманът може да бъде освободен от Съда по искане на Парламента в изключителни случаи. Омбудсманът може да предприема разследвания по собствена инициатива.

Роля
Европейският омбудсман разглежда жалби относно случаи на лошо администриране в институциите и органите на ЕС.

Petitions, committees of inquiry 

Всеки гражданин на ЕС, лице, постоянно пребиваващо на негова територия, дружество или организация могат да внесат петиция в Европейския парламент относно законодателството на ЕС.

Парламентът може да учредява анкетни комисии, за да разглежда случаи на нарушаване на законодателството на ЕС от държавите членки.