Vítejte v Evropském parlamentu 

Evropský parlament je významným fórem pro politické debaty a rozhodování na unijní úrovni. Poslance a poslankyně Evropského parlamentu volí přímým způsobem voliči a voličky ve všech členských státech, aby tak byly v legislativním procesu EU zastoupeny zájmy obyvatelstva a aby se zajistilo, že jiné orgány či instituce EU budou pracovat podle demokratických zásad.

Pravomoci a postupy 

Parlament je spolutvůrcem právních předpisů, tzn. že spolu s Radou sdílí pravomoc přijímat a měnit legislativní návrhy a rozhodovat o rozpočtu EU. Dohlíží také na činnost Komise a jiných orgánů a institucí EU. Jeho spolupráce s parlamenty jednotlivých členských států EU umožňuje, aby se zapojily do jeho činností. Ukážeme Vám, jak to v Parlamentu funguje.

Organizace a činnost 

Seznamte se s tím, jak takový mezinárodní, mnohojazyčný politický orgán, jako je Evropský parlament, běžně pracuje. Získejte informace o postupech, pracovištích a lidech poskytujících podporu poslancům a poslankyním Evropského parlamentu i o jeho rozpočtu.

Demokracie a lidská práva 

Parlament spatřuje svou úlohu nejen v prosazování demokratického rozhodovacího procesu v Evropě, ale také v podpoře boje za demokracii, svobodu vyjadřování a spravedlivé volby ve světě. Získejte další informace o tom, jak se Parlament zasazuje o lidská práva ve světě.

Z dění v minulosti 

S tím, jak se postupně měnily evropské smlouvy, získával Parlament stále více pravomocí. Tyto změny totiž směřují k tomu, aby byl posilován vliv tohoto jediného přímo voleného orgánu EU. Seznamte se s tím, jak se Parlament postupně stává jedním z klíčových činitelů rozhodovacího procesu EU.

Postupem času získal Parlament díky změnám evropských smluv značné legislativní a rozpočtové pravomoci, které mu umožňují rozhodovat spolu se zástupci a zástupkyněmi vlád členských států v Radě o tom, jakým směrem se bude ubírat evropský projekt. V rámci tohoto rozhodování Parlament usiluje o podporu demokracie a lidských práv, a to nejen v Evropě, ale i ve světě. 

Picture of the European Parliament building    
 

Jsme tu pro vás

Zůstaňte s Parlamentem v kontaktu a ozvěte se: ptejte se, podejte petici, vyhledávejte dokumenty, přihlaste se na stáž, kontaktujte Parlament ve své zemi a využijte i dalších možností.

Jednací řád

Na základě článku 232 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) vydal Evropský parlament svůj vnitřní jednací řád. Tento řád obsahuje veškerá pravidla vnitřního uspořádání a fungování Parlamentu.