Ochrana základních práv v Unii 

Evropská unie je jednak sdružením zemí, které spolupracují v oblastech společného zájmu, a jednak společenstvím hodnot.

illustration human rights 

Klíčové hodnoty, na nichž je Unie založena, jsou zakotveny v článku 2 Smlouvy o Evropské unii. Jsou jimi

  • úcta k lidské důstojnosti,
  • svoboda,
  • demokracie,
  • rovnost,
  • právní stát a
  • dodržování lidských práv, včetně práv menšin.

Dodržování lidských práv je jednou ze základních povinností EU. EU musí tato práva dodržovat při uplatňování politik a programů a stejně se musí chovat i orgány EU a všechny členské státy.

Listina základních práv Evropské unie stanoví všechna osobní, občanská, politická, ekonomická a sociální práva, kterých požívají lidé v Evropské unii.

Doplňuje vnitrostátní systémy, ale nenahrazuje je. Pokud nejsou základní práva jednotlivců dodržována, musí v dané věci rozhodnout vnitrostátní soudy. Jednotlivci se také mohou obrátit na Evropský soud pro lidská práva, který rozhoduje o případech porušování občanských a politických práv, jež jsou stanovena v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Ve zvláštních případech, kdy členský stát nedodržuje právní předpisy EU a porušuje něčí práva, může proti němu Evropská komise rovněž podat žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie.

Agentura Evropské unie pro základní práva je specializovaným nezávislým subjektem EU působícím v této oblasti a její mandát pokrývá plnou škálu práv stanovených v Listině.

Úloha Evropského parlamentu

Evropský parlament je plně odhodlán dodržovat základní práva v celé Unii.

Poslanci EP v návaznosti na činnost Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci projednávají a přijímají během plenárních zasedání Evropského parlamentu usnesení o stavu základních práv v EU a o konkrétních otázkách týkajících se ochrany těchto práv v členských státech.

Společně s Radou EU přijímá Evropský parlament právní předpisy, jejichž cílem je základní práva lépe chránit.

Jedním z dobrých příkladů této legislativy je soubor právních předpisů, které Evropský parlament přijal za účelem zákazu diskriminace a zajištění rovného zacházení s lidmi na pracovišti.

Dalším významným úspěchem je ochrana soukromí a zajištění toho, aby zpracování osobních údajů probíhalo v plném souladu s právními předpisy Unie, jež byly na ochranu tohoto základního práva přijaty.

Členské státy musí tyto právní předpisy uplatňovat na vnitrostátní úrovni.

Evropský parlament se v posledních letech také více angažuje v otázkách právního státu a demokracie. V roce 2016 přijal usnesení, ve kterém se zasazoval za vytvoření mechanismu EU zabývajícího se stavem demokracie, právního státu a základních práv v členských státech a orgánech EU.