Zajištění přístupu ke spravedlnosti 

Dodržování základních práv v EU musí být účinné. To znamená, že jednotlivec má v případě porušení svých práv právo na účinnou nápravu před soudem.

Právo na účinné nápravné prostředky je zakotveno v článku 47 Listiny . Tento článek zajišťuje, že se jednotlivci mohou v případě porušení svých práv, která jim zaručují právní předpisy EU, obrátit na soud a požadovat jejich dodržování.

Listina základních práv Evropské unie rovněž stanoví, že v rámci všech soudních řízení týkajících se právních předpisů EU má každý právo na spravedlivý proces: „Každý má právo, aby jeho věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem, předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být zastupován.“

Evropský parlament se podílí na rozvoji práv osob podezřelých nebo obviněných v trestních řízeních, tak aby měly stejné minimální procesní záruky ve všech členských státech.

Právní předpisy EU věnují zvláštní pozornost konkrétním skupinám obětí, jako jsou děti, oběti obchodování s lidmi a oběti terorismu.