Prosazování rovných příležitostí 

illustration human rights 

Před zákonem jsou si všichni rovni

Článek 21 Listiny základních práv EU  zakazuje jakoukoli diskriminaci založenou zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní menšině, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.

Zákaz diskriminace  a ochrana základních práv jsou důležitými prvky právního řádu EU. Přesto však v celé Unii přetrvává diskriminace proti některým skupinám.

Evropský parlament je plně odhodlán s tímto problémem bojovat a prosazovat rovnost v právních předpisech a politikách EU.

Rovnost žen a mužů

Rovnost žen a mužů  je základní hodnotou Evropské unie.

Evropský parlament hraje v podpoře rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí významnou úlohu, zejména prostřednictvím svého Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví  a prosazováním začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti svých výborů a delegací.

Práva osob se zdravotním postižením

Unie uznává a respektuje právo osob se zdravotním postižením na opatření , jejichž cílem je zajistit jejich nezávislost, sociální a profesní začlenění a účast na životě společnosti.

Unie je smluvní stranou Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením  a hraje důležitou úlohu při prosazování, ochraně a monitorování provádění této úmluvy ze strany EU.

Boj proti rasismu a xenofobii

Evropský parlament je pevně odhodlán bojovat proti rasismu a xenofobii.

V minulosti opakovaně vyzval Unii a její členské státy, aby přijaly opatření s cílem předcházet rasismu a xenofobii a bojovat proti nim prostřednictvím vzdělávání a prosazování kultury vzájemné úcty a tolerance.

Práva osob LGBTI

Evropský parlament již mnohokrát vyzval k vytvoření komplexní víceleté politiky na ochranu základních práv osob LGBTI . Komise zveřejnila seznam opatření , jejichž cílem je prosazovat rovnost osob LGBTI v celé Unii.