Obhajoba práv občanů 

Každý státní příslušník jednoho z členských států EU je automaticky také evropským občanem.

illustration human rights 

Občanství EU je spojeno s určitými právy . Tato práva jsou uvedena v článcích 18 až 25 Smlouvy o fungování Evropské unie .

Evropští občané mají právo:

  • svobodně se pohybovat a pobývat  na území EU;
  • nebýt diskriminováni na základě své státní příslušnosti;
  • hlasovat a kandidovat  v komunálních volbách a ve volbách do Evropského parlamentu v místě svého bydliště v EU; a

obdržet pomoc od velvyslanectví nebo konzulátu jiné země EU, pokud se nacházejí ve státě mimo EU, kde jejich vlastní země velvyslanectví nebo konzulát nemá. V takovýchto případech by daný konzulát nebo velvyslanectví měly ke všem občanům EU přistupovat stejně jako ke svým občanům.

Petiční právo

Evropští občané mají také právo předložit petici  Evropskému parlamentu.

Tyto petice se musejí zabývat záležitostmi, které se občanů přímo dotýkají a spadají do oblasti působnosti Evropské unie. Petice mohou být předkládány  samostatně nebo společně s dalšími osobami.

Toto právo je zakotveno v Listině základních práv Evropské unie  (článek 44) .

Toto právo ve skutečnosti nenáleží jen občanům EU: petici může Evropskému parlamentu předložit každý, kdo v EU žije.

Petice putují k rukám Petičního výboru  Evropského parlamentu, který je projednává.

Právo stěžovat si na nesprávný úřední postup

Evropští občané mají právo požádat evropského veřejného ochránce práv , aby se zabýval případy nesprávného úředního postupu v rámci činnosti orgánů, subjektů, úřadů nebo agentur EU.

Toto právo opět nenáleží jen evropským občanům: každý, kdo žije v EU, může požádat veřejného ochránce práv, aby prošetřil jeho případ.

Evropská občanská iniciativa

Evropští občané se také mohou účastnit evropské občanské iniciativy .

Podle této iniciativy, jež byla zavedena Lisabonskou smlouvou , může jeden milion občanů z alespoň jedné čtvrtiny členských států EU vyzvat Evropskou komisi k předložení návrhu právního předpisu EU. Komise musí prověřit, zda se dotyčný návrh týká tématu, na kterém je oprávněna pracovat.