Snižování naší ekologické stopy 

Používání systému EMAS v Evropském parlamentu

Evropský parlament si je vědom toho, že je jeho odpovědností pozitivně přispívat k trvale udržitelnému rozvoji jako dlouhodobému cíli. Parlament plní tuto povinnost nejen svou politickou a legislativní činností, nýbrž také ve svém běžném provozu a každodenním rozhodování.

Proto se Evropský parlament rozhodl uplatňovat ve svých správních útvarech normu EMAS (systém pro environmentální řízení podniků a audit) s cílem soustavně zlepšovat kvalitu svých činností, produktů a služeb z hlediska životního prostředí v souladu s nařízením (ES) č. 1221/2009 o účasti v systému EMAS a normou ISO 14001:2015.

Zavedli jsme osvědčené postupy mimo jiné v oblasti spotřeby energie, emisí uhlíku, mobility, vody a odpadů, jakož i v dalších oblastech, abychom snížili náš dopad na životní prostředí a přispěli k udržitelnější budoucnosti.

Hlavní výsledky dosažené při snižování naší ekologické stopy

Od roku 2007, kdy byl systém EMAS zaveden na jeho třech pracovních místech, ušel Evropský parlament dlouhou cestu. V období 2012*–2019 dokázal Parlament:

  • snížit své emise uhlíku o 38 %,
  • snížit svou spotřebu elektrické energie o 16 % a spotřebu plynu o 23 %,
  • zvýšit podíl jím využívané energie, kterou vyrábí na místě z obnovitelných zdrojů energie, na 15 %,
  • snížit svou spotřebu papíru o 44 %,
  • snížit svůj potravinový odpad o 22 %,
  • zvýšit svou míru recyklace odpadů na 67 % a
  • vytvořit a zavést pro celý orgán systematický přístup k zeleným veřejným zakázkám, přičemž pořádá pravidelné semináře pro osoby organizující výzvy k podávání nabídek.

Další informace o našich cílech a výsledcích.

* S výjimkou emisí uhlíku, přičemž základním rokem pro srovnání je rok 2006.

Využívání zelené elektřiny a kompenzace emisí

Od roku 2016 kompenzuje Parlament veškeré své emise uhlíku, které nelze snížit, a proto se stal prvním zcela uhlíkově neutrálním orgánem EU. Rovněž využívá 100% „zelenou“ elektřinu získávanou z certifikovaných obnovitelných zdrojů.

Navíc je 15 % celkového objemu využívané energie vyráběno na místě z obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla se zemním zdrojem, kombinovaná výroba elektřiny a tepla a fotovoltaické panely.

Myšlení v rovině oběhového hospodářství

Parlament se rovněž stal prvním orgánem EU, který v roce 2016 zahájil komplexní program darování potravin, v jehož rámci jsou neprodané potraviny darovány na charitativní účely a nejsou vyhazovány.

Charitativním organizacím jsou rovněž věnovány vyřazené počítače, laptopy, monitory a nábytek, aby je mohly opětovně používat.

Účast zaměstnanců

Abychom společně dosáhli udržitelné budoucnosti, je nutné zapojit každého. V Evropském parlamentu zaměstnance a zaměstnankyně soustavně podněcujeme k tomu, aby uvažovali ekologicky jak v práci, tak i ve svém soukromém životě.

Školení a kampaně, jež zvyšují jejich znalosti a povědomí o udržitelných řešeních, podporují lepší nakládání s odpady, snižování spotřeby vody, udržitelnější dojíždění do práce a mnoho dalších aspektů pracovního prostředí.

Pro více informací se, prosím, obraťte na tým systému EMAS na níže uvedené e-mailové adrese:

Účast zaměstnanců

Abychom společně dosáhli udržitelné budoucnosti, je nutné zapojit každého. V Evropském parlamentu zaměstnance a zaměstnankyně soustavně podněcujeme k tomu, aby uvažovali ekologicky jak v práci, tak i ve svém soukromém životě.

Školení a kampaně, jež zvyšují jejich znalosti a povědomí o udržitelných řešeních, podporují lepší nakládání s odpady, snižování spotřeby vody, udržitelnější dojíždění do práce a mnoho dalších aspektů pracovního prostředí.

Pro více informací se, prosím, obraťte na tým systému EMAS na níže uvedené e-mailové adrese:

Contact: 

Systém EMAS se opírá o přínos každého jednotlivého zaměstnance a o podporu všech svých útvarů, a tím vytváří rámec Evropského parlamentu pro snižování jeho emisí skleníkových plynů a úsporu zdrojů v zájmu budoucích generací. V rámci Zelené dohody pro Evropu věnuje Parlament pozornost také svým politikám týkajícím se uhlíkové neutrality zaměřeným na budoucnost a skutečnost, jak se stát vzorem v boji proti změně klimatu.

Udržitelnost fondu budov

Evropský parlament se zavázal spravovat své budovy v souladu s nejnovějšími environmentálními normami. Neustále investuje do zvyšování udržitelnosti svých budov snižováním potřeb, zlepšováním jejich výroby energie a využíváním energií z obnovitelných zdrojů.

Dvě budovy Evropského parlamentu, Montoyer Sciences a Martens, získaly certifikaci BREEAM (certifikaci podle metody hodnocení vlivu staveb na životní prostředí), což je celosvětově uznávaná metoda environmentálního hodnocení budov a ratingový systém pro budovy.

Poslední projekt se týká nové budovy Adenauer, komplexu o rozloze 197 000 m², který se nachází mezi komunikacemi Alcide de Gasperi, Aigner, Hammes a John F. Kennedy Avenue v oblasti Kirchbergu, v níž bude sídlit celý generální sekretariát Evropského parlamentu v Lucemburku. Výstavba probíhá ve dvou fázích: východní křídlo bylo dokončeno v roce 2020 a dokončení západního křídla se předpokládá na konec roku 2023. Budova získala ve fázi návrhu certifikát 'BREEAM excellent' od Building Research Establishment (BRE). Budova využívá nejmodernější environmentální technická zařízení, včetně sběru dešťové vody, geotermální a solární energie.


Cílem Evropského parlamentu je získat certifikaci LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) budovy Chatham House v Dublinu. Budova je určena pro návštěvnické centrum Europa Experience a kanceláře Evropského parlamentu. V rámci této certifikace byla vypracována studie budovy.