Snižování naší ekologické stopy 

Používání systému EMAS v Evropském parlamentu

Evropský parlament si je vědom toho, že je jeho odpovědností pozitivně přispívat k trvale udržitelnému rozvoji jako dlouhodobému cíli. Parlament plní tuto povinnost nejen svou politickou a legislativní činností, nýbrž také ve svém běžném provozu a každodenním rozhodování.

Proto se Evropský parlament rozhodl uplatňovat ve svých správních útvarech normu EMAS (systém pro environmentální řízení podniků a audit) s cílem soustavně zlepšovat kvalitu svých činností, produktů a služeb z hlediska životního prostředí v souladu s nařízením (ES) č. 1221/2009 o účasti v systému EMAS a normou ISO 14001:2015.

Zavedli jsme osvědčené postupy mimo jiné v oblasti spotřeby energie, emisí uhlíku, mobility, vody a odpadů, jakož i v dalších oblastech, abychom snížili náš dopad na životní prostředí a přispěli k udržitelnější budoucnosti.

Hlavní výsledky dosažené při snižování naší ekologické stopy

Od roku 2007, kdy byl systém EMAS zaveden na jeho třech pracovních místech, ušel Evropský parlament dlouhou cestu. V období 2012*–2019 dokázal Parlament:

  • snížit své emise uhlíku o 38 %,
  • snížit svou spotřebu elektrické energie o 16 % a spotřebu plynu o 23 %,
  • zvýšit podíl jím využívané energie, kterou vyrábí na místě z obnovitelných zdrojů energie, na 15 %,
  • snížit svou spotřebu papíru o 44 %,
  • snížit svůj potravinový odpad o 22 %,
  • zvýšit svou míru recyklace odpadů na 67 % a
  • vytvořit a zavést pro celý orgán systematický přístup k zeleným veřejným zakázkám, přičemž pořádá pravidelné semináře pro osoby organizující výzvy k podávání nabídek.

Další informace o našich cílech a výsledcích.

* S výjimkou emisí uhlíku, přičemž základním rokem pro srovnání je rok 2006.

Využívání zelené elektřiny a kompenzace emisí

Od roku 2016 kompenzuje Parlament veškeré své emise uhlíku, které nelze snížit, a proto se stal prvním zcela uhlíkově neutrálním orgánem EU. Rovněž využívá 100% „zelenou“ elektřinu získávanou z certifikovaných obnovitelných zdrojů.

Navíc je 15 % celkového objemu využívané energie vyráběno na místě z obnovitelných zdrojů, jako jsou tepelná čerpadla se zemním zdrojem, kombinovaná výroba elektřiny a tepla a fotovoltaické panely.

Myšlení v rovině oběhového hospodářství

Parlament se rovněž stal prvním orgánem EU, který v roce 2016 zahájil komplexní program darování potravin, v jehož rámci jsou neprodané potraviny darovány na charitativní účely a nejsou vyhazovány.

Charitativním organizacím jsou rovněž věnovány vyřazené počítače, laptopy, monitory a nábytek, aby je mohly opětovně používat.

Účast zaměstnanců

Abychom společně dosáhli udržitelné budoucnosti, je nutné zapojit každého. V Evropském parlamentu zaměstnance a zaměstnankyně soustavně podněcujeme k tomu, aby uvažovali ekologicky jak v práci, tak i ve svém soukromém životě.

Školení a kampaně, jež zvyšují jejich znalosti a povědomí o udržitelných řešeních, podporují lepší nakládání s odpady, snižování spotřeby vody, udržitelnější dojíždění do práce a mnoho dalších aspektů pracovního prostředí.

Pro více informací se, prosím, obraťte na tým systému EMAS na níže uvedené e-mailové adrese:

Contact: 

Systém EMAS se opírá o přínos každého jednotlivého zaměstnance a o podporu všech svých útvarů, a tím vytváří rámec Evropského parlamentu pro snižování jeho emisí skleníkových plynů a úsporu zdrojů v zájmu budoucích generací. V rámci Zelené dohody pro Evropu věnuje Parlament pozornost také svým politikám týkajícím se uhlíkové neutrality zaměřeným na budoucnost a skutečnost, jak se stát vzorem v boji proti změně klimatu.