Mnohojazyčnost v Evropském parlamentu 

V Evropském parlamentu mají všechny úřední jazyky stejný význam – všechny parlamentní dokumenty se zveřejňují ve všech úředních jazycích Evropské unie (EU) a všichni poslanci Evropského parlamentu (EP) mají právo hovořit a písemně se projevovat v libovolném úředním jazyce. To také znamená, že činnost Parlamentu může sledovat a blíže se s ní seznámit každý občan.

Svou značnou kulturní a jazykovou rozmanitost vnímala Evropská unie vždy jako přednost. Mnohojazyčnost, která je pevně zakotvena v evropských smlouvách, je výrazem této kulturní a jazykové rozmanitosti. Současně zvyšuje přístupnost a transparentnost evropských institucí pro všechny občany Unie, což je nesmírně důležité pro správné fungování demokratického systému EU.

Evropský parlament se od ostatních orgánů EU odlišuje tím, že má povinnost zajistit co největší míru mnohojazyčnosti. Ve volbách do Evropského parlamentu má právo kandidovat každý evropský občan. Bylo by přehnané vyžadovat od poslanců Evropského parlamentu, aby měli dokonalou znalost některého z běžněji používaných jazyků, jako je francouzština nebo angličtina. Evropský parlament má ve svém jednacím řádu výslovně zakotveno, že každý poslanec má právo ve svém vlastním jazyce číst a sepisovat parlamentní dokumenty, sledovat rozpravy a vyjadřovat se v něm.

Všichni občané EU musí mít možnost číst právní předpisy, které se na ně vztahují, v jazyce své země. Jako spolutvůrce právních předpisů je Evropský parlament rovněž povinen zajistit jazykovou bezchybnost všech zákonů, které přijímá, a to ve všech úředních jazycích.

Evropané mají v souladu s evropskými právními předpisy právo sledovat činnost Parlamentu ve svém jazyce, klást v něm dotazy a rovněž na ně v tomto jazyce obdržet odpověď.

Jazyky používané v Evropském parlamentu

Od konce 50. let 20. století, kdy se v orgánech a institucích Evropských společenství hovořilo pouze čtyřmi jazyky, se mnohé změnilo! Dnes se v Evropském parlamentu používá hned 24 úředních jazyků, což je z jazykového hlediska nesmírně náročné.

Pokaždé, když k EU přistoupily nové členské státy, zvýšil se také počet úředních jazyků.

Úředním jazykem EU od…

 • francouzština, italština, němčina, nizozemština 1958
 • angličtina, dánština 1973
 • řečtina 1981
 • portugalština, španělština 1986
 • finština, švédština 1995
 • čeština, estonština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, polština, slovenština, slovinština 2004
 • bulharština, irština, rumunština 2007
 • chorvatština 2013

Úřední jazyky EU jsou stanoveny v nařízení, které se mění po každém přistoupení, které s sebou přinese i nové úřední jazyky. Všechny úřední jazyky si jsou rovnocenné.

Vzhledem k tomu, že každý jazyk může být překládán do 23 jiných jazyků, znamená 24 úředních jazyků 552 možných jazykových kombinací. Aby bylo možné takto náročný úkol zvládnout, zřídil Evropský parlament vysoce výkonná oddělení pro tlumočení, překlad a ověřování textů z právně-lingvistického hlediska. Byla zavedena velice přísná pravidla pro bezproblémový chod těchto útvarů a také proto, aby se náklady udržely v rozumné výši.

Překlady

Překladatelská služba EP umožňuje mnohojazyčnou písemnou a elektronickou komunikaci ve všech úředních jazycích EU. Hraje také klíčovou úlohu při zajišťování transparentnosti unijního legislativního a rozpočtového procesu a v přibližování EU jejím občanům.

V generálním ředitelství pro překlad pracuje okolo 1140 zaměstnanců, z nichž je více než 600 překladatelů. Jedná se o jednoho z největších zaměstnavatelů svého druhu na světě.

   Tlumočení

   Hlavním úkolem tlumočníků Evropského parlamentu je věrně tlumočit projevy přednesené poslanci do všech úředních jazyků a v reálném čase. Tlumočnické služby se zajišťují pro všechny mnohojazyčné schůze pořádané oficiálními orgány Parlamentu.

   Generální ředitelství pro logistiku a tlumočení konferencí Evropského parlamentu zaměstnává zhruba 270 tlumočníků v pozicích úředníků a dále může počítat s rezervou přibližně 1500 externích tlumočníků (pomocných konferenčních tlumočníků), jejichž služeb k pokrytí svých potřeb pravidelně využívá.

   Mnohojazyčnost – legislativní akty

   Legislativa, kterou Evropský parlament přijme, ovlivní životy více než 447 milionů lidí ve 27 zemích hovořících 24 úředními jazyky. Tato legislativa musí být ve všech jazycích stejná a maximálně jasná. Ověřování jazykové a legislativní kvality dokumentů je úkolem parlamentních právníků-lingvistů.

   Maximální kvalitu legislativních dokumentů ve všech jazycích EU během celého legislativního postupu zajišťují parlamentní právníci-lingvisté. Aby se zaručilo, že se politická vůle Parlamentu řádně odrazí v legislativních dokumentech maximální kvality, zapojují se právníci-lingvisté do legislativního postupu ve všech fázích.

   Tuto práci vykonává tým 75 právníků-lingvistů. Jejich úkolem je zejména:

   • poskytovat poslancům a sekretariátům výborů poradenství při navrhování dokumentů a procesních otázkách, a to od počáteční fáze přípravy návrhů po konečné přijetí dokumentů na plenárním zasedání;
   • připravovat a zveřejňovat legislativní dokumenty, které má Parlament přijmout na úrovni výborů a na plenárním zasedání, zajišťovat maximální kvalitu všech jednotlivých jazykových verzí pozměňovacích návrhů obsažených ve zprávách a usnadňovat průběh celého postupu;
   • technicky připravovat pozměňovací návrhy předložené k hlasování na plenárním zasedání a zveřejňovat všechny dokumenty přijaté v den hlasování v plénu;
   • finalizovat legislativní akty spolu s právníky-lingvisty Rady.