Meziskupiny v Evropském parlamentu 

Poslanci a poslankyně z kterýchkoliv politických skupin a výborů mohou vytvářet meziskupiny, jejichž cílem je neformální výměna názorů na určitá témata a podpora kontaktů mezi poslanci a poslankyněmi a občanskou společností. Meziskupiny nejsou orgány Parlamentu, a proto nemohou vyjadřovat jeho oficiální názor.

Podléhají vnitřním předpisům, které přijala Konference předsedů dne 16. prosince 1999 (naposledy pozměněny dne 11. září 2014) a které stanoví podmínky, za jakých se mohou meziskupiny vytvářet na počátku každého volebního období, a také pravidla jejich fungování.

Předsedové a předsedkyně meziskupin musí uvést v prohlášení veškerou obdrženou podporu, ať už peněžní či hmotnou, podle stejných kritérií, která by platila pro poslance a poslankyně jako jednotlivce. Tato prohlášení se musí každoročně aktualizovat a jsou uložena ve veřejném rejstříku vedeném kvestory a kvestorkami.

Seznam meziskupin

Konference předsedů na své schůzi dne 11. prosince 2019 schválila následující seznam meziskupin, které budou zřízeny v současném volebním období Parlamentu: