Politické orgány v Evropském parlamentu 

Evropský parlament má různé politické orgány, které jsou odpovědné za organizaci činnosti Parlamentu a za legislativní plánování či parlamentní pravidla, stejně jako za administrativní, finanční, personální a organizační záležitosti.

Konference předsedů

Konference předsedů je politickým orgánem Evropského parlamentu, který se zabývá

  • organizací práce EP a sestavováním legislativních programů,
  • rozdělováním pravomocí výborům a delegacím a jejich složením,
  • vztahy s ostatními orgány Evropské unie, národními parlamenty a třetími zeměmi.

Konference předsedů připravuje pro Parlament rozvrh a pořad jednání plenárních zasedání a zabývá se rozdělováním míst poslanců a poslankyň v zasedacím sále.

Konferenci předsedů tvoří předseda nebo předsedkyně Parlamentu a předsedové a předsedkyně politických skupin.

Patří sem také zástupce nebo zástupkyně nezařazených poslanců a poslankyň, který/á ovšem nemá hlasovací právo.

Konference předsedů rozhoduje na základě dohody či hlasování vyváženém počtem poslanců a poslankyň každé politické skupiny.

Konference předsedů vykonává úkoly, které jí ukládá jednací řád.

Organizuje práci Evropského parlamentu a jeho orgánů.

Je konzultována ve všech otázkách spojených se sestavováním legislativních programů a se vztahy s ostatními orgány a institucemi Evropské unie.

Konference předsedů se většinou schází dvakrát za měsíc. Její schůze nejsou veřejné.

Zápisy ze schůzí Konference předsedů se překládají do úředních jazyků, tisknou se a rozesílají všem poslancům a poslankyním.

Všichni poslanci a poslankyně mohou klást otázky týkající se práce Konference předsedů.

Dává všem poslancům a poslankyním příležitost vyměňovat si i mimo plenární zasedání názory s některou pozvanou osobou nebo jako první znát návrhy předložené Evropskou komisí.

Předsednictvo 

Předsednictvo je regulační řídící orgán Evropského parlamentu.

Má pravomoc stanovit předběžný návrh rozpočtu Evropského parlamentu a vyřizovat veškeré administrativní, personální či organizační otázky.

Předsednictvo se skládá z předsedy nebo předsedkyně Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a místopředsedkyň a 5 kvestorů a kvestorek, kteří jsou voleni shromážděním na období dvou a půl let s možností obnovení mandátu.

Při jednání předsednictva má v případě rovného počtu hlasů rozhodující hlas předseda nebo předsedkyně. Kvestoři a kvestorky mají v předsednictvu poradní hlas.

Předsednictvo se zabývá řadou administrativních a finančních úkolů uvnitř Parlamentu.

Má pravomoci ve všech záležitostech týkajících se vnitřního fungování Parlamentu.

Zabývá se žádostmi souvisejícími s průběhem zasedání, povoluje schůze výborů či delegací mimo obvyklá pracoviště a připravuje předběžný návrh předpokládaných výdajů Parlamentu.

Jmenuje generálního tajemníka či generální tajemnici Parlamentu, který/á zajišťuje řízení administrativních oddělení Parlamentu a schvaluje složení a uspořádání generálního sekretariátu. Schůze předsednictva se zpravidla konají jednou za měsíc.

Zápisy ze schůzí předsednictva se překládají do úředních jazyků, tisknou se a rozesílají všem poslancům a poslankyním.

Všichni poslanci a poslankyně mohou klást otázky týkající se práce předsednictva.

Předsednictvo rozhoduje o částkách přidělovaných politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu.

Sbor kvestorů

Sbor kvestorů je orgánem Evropského parlamentu, který se zabývá administrativními a finančními otázkami týkajícími se přímo poslanců a poslankyň a jejich pracovních podmínek.

Kvestorů a kvestorek je 5 a zasedají v předsednictvu.

Evropský parlament přistupuje k volbě kvestorů a kvestorek po volbě předsedy nebo předsedkyně a 14 místopředsedů a místopředsedkyň.

Kvestoři a kvestorky jsou voleni v tajném hlasování většinou hlasů ve třech kolech: v prvních dvou kolech je požadována absolutní většina hlasů, v posledním kole stačí většina poměrná.

Jejich funkční období je stanoveno na dva a půl roku a v rámci předsednictva mají poradní hlas.

Kvestoři a kvestorky se zabývají administrativními a finančními úkoly vztahujícími se přímo k poslancům a poslankyním, jako je například obstarávání zařízení a služeb obecného rázu.

Mají možnost předkládat návrhy změn nebo přepisů textů týkajících se veškerých právních předpisů přijatých předsednictvem.

Kvestoři a kvestorky se obvykle scházejí jednou za měsíc.

Všichni poslanci a poslankyně mohou klást otázky týkající se práce kvestorů a kvestorek.

Konference předsedů výborů

Konference předsedů výborů je politickým orgánem Evropského parlamentu, který umožňuje zajistit lepší spolupráci mezi jednotlivými parlamentními výbory.

Konference předsedů výborů se skládá z předsedů a předsedkyň všech stálých nebo dočasných výborů a volí svého předsedu nebo předsedkyni. Konference předsedů výborů se obvykle schází jednou za měsíc ve Štrasburku během plenárních zasedání.

Konference předsedů výborů může dávat doporučení Konferenci předsedů týkající se práce výborů a sestavování pořadu jednání na zasedání.

Má také možnost radit Konferenci předsedů v případě střetu pravomocí mezi dvěma výbory.

Předsednictvo a Konference předsedů mohou delegovat některé úkoly na Konferenci předsedů výborů.

Konference předsedů delegací

Konference předsedů delegací (Conference of Delegation Chairs - CDC) je politický orgán Evropského parlamentu, který koordinuje práci jeho 45 stálých delegací. Konference zajišťuje, aby delegace pracovaly efektivně a v koordinaci s jinými strukturami Parlamentu. Na jejích pravidelných schůzích se diskutuje o otázkách a výzvách, které jsou společné pro všechny delegace.

Konference předsedů delegací je složena z předsedů 45 stálých delegací a tří výborů příslušných pro mezinárodní vztahy, tj. Výboru pro zahraniční věci (AFET), Výboru pro rozvoj (DEVE) a Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).

Předseda nebo předsedkyně konference je volen/a ze 45 předsedů a předsedkyň delegací. Svou funkci zastává dva a půl roku, tj. polovinu pětiletého volebního období Parlamentu.