Rozpočtové pravomoci 

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost sdílí Evropský parlament společně s Radou Evropské unie pravomoc rozhodovat o celém ročním rozpočtu EU a má v této věci konečné slovo.

Postup schvalování rozpočtu

Orgány zapojené do tvorby rozpočtu:
 • Evropský parlament 
 • Evropská komise 
 • Rada Evropské unie 
 1. nejpozději 1. září

  Stručný popis: Návrh rozpočtut

  1. Evropská komise   vypracuje návrh rozpočtu  
  2. Návrh rozpočtu je předložen:   
   • Radě Evropské unie   (kterou tvoří 27 ministrů členských států )
   • Evropskému parlamentu 

  Stručný popis:

  Všechny orgány a instituce EU vypracují do 1. července každého roku odhady svých výdajů na příští rozpočtový rok.

  Komise tyto odhady shrne do návrhu ročního rozpočtu, který nejpozději 1. září předloží Parlamentu a Radě.

 2. nejpozději 1. října

  Stručný popis:: Council position

  •   Na straně Rady: Rada předá svůj postoj Parlamentu
  • Na straně Parlamentu: interní projednání návrhu rozpočtu; výsledek je předán Rozpočtovému výboru

  Stručný popis: Postoj Rady

  Rada přijímá svůj postoj k návrhu rozpočtu a předkládá jej Parlamentu do 1. října spolu s odůvodněním svého postoje.

  Současně parlamentní výbory diskutují o návrhu rozpočtu a předkládají svá stanoviska Rozpočtovému výboru, který je věcně příslušným výborem připravujícím postoj Parlamentu.

 3. maximálně 42 dní

  Stručný popis: Postoj Parlamentu

  1.   Rozpočtový výbor musí vypracovat stanovisko pro Parlament.  
  2.   Evropský parlament  obdrží postoj Rady a stanovisko Rozpočtového výboru.
  3. Případné pozměňující návrhy a stanovisko Rozpočtového výboru jsou předmětem hlasování Parlamentu.  

  Stručný popis: Postoj Parlamentu

  Parlament má 42 dnů na to, aby postoj Rady buď schválil, nebo jej většinou hlasů všech svých členů pozměnil. Poslanci EP hlasují o postoji, připraveném Rozpočtovým výborem, a jakýchkoli předložených pozměňovacích návrzích zpravidla na říjnovém plenárním zasedání.

  Pokud Parlament postoj Rady schválí nebo pokud nezaujme postoj, považuje se rozpočet za přijatý. Nicméně Parlament obvykle přijímá změny a pozměněné znění je předkládáno Radě. V tomto případě předseda Parlamentu okamžitě svolává schůzi dohodovacího výboru. Výbor se však nesejde, pokud Rada do deseti dnů informuje Parlament, že všechny jeho pozměňovací návrhy přijala.

 4. maximálně 21 dní

  Stručný popis:: Dohodovací řízení

  1.   Dohodovací výbor (jejž tvoří 27 zástupců Rady a 27 zástupců EP ) musí dosáhnout shody  
  2.   Je vypracován společný dokument   .

  Stručný popis: Dohodovací řízení

  Dohodovací výbor, který se skládá ze zástupců Rady a ze stejného počtu členů zastupujících Parlament, má za úkol dospět k dohodě o společném návrhu ve lhůtě 21 dnů.

 5. maximálně 14 dní

  Stručný popis:: Schválení

  Pokud je společný dokument s   tvrzen, mají Evropský parlamen  a   Rada Evropské unie  14 dní na to, aby jej schválily.

  Stručný popis: Schválení

  Pokud se dohodovací výbor dohodne na společném návrhu, Parlament a Rada mají 14 dní na jeho schválení. Předseda Parlamentu poté rozpočet podepíše a prohlásí jej za přijatý s konečnou platností.

  Pokud dohodovací výbor nedospěje k dohodě nebo pokud Parlament zamítne společný návrh, předloží Komise nový návrh rozpočtu. V případě, kdy společný návrh zamítne Rada, může Parlament přesto rozhodnout o jeho přijetí.

Víceletý finanční rámec

Rozhodnutí Parlamentu a Rady o ročních výdajích a příjmech se musí držet v rámci ročních limitů stanovených pro výdaje v dlouhodobém finančním plánu EU, víceletém finančním rámci, který se sjednává jednou za sedm let.

Rozpočtová kontrola

Jakmile je rozpočet EU přijat, nese Evropská komise odpovědnost za jeho plnění (ostatní orgány a instituce nesou odpovědnost za své vlastní správní rozpočty).

Evropský parlament jakožto přímo volený orgán, který zastupuje daňové poplatníky EU, vykonává demokratický dohled s cílem zaručit, aby Komise a další instituce a orgány řádně nakládaly s evropskými prostředky.

Na základě doporučení Rady Evropské unie Parlament rozhoduje o tom, zda udělí absolutorium, tzn. konečné schválení toho, jakým způsobem byl rozpočet v daném roce plněn.

Parlament přijímá své rozhodnutí poté, co Výbor pro rozpočtovou kontrolu pečlivě posoudí účetní závěrky Komise a zprávu o jejích činnostech za daný rok. Bere také v úvahu výroční zprávu Účetního dvora a odpovědi Komise na konkrétní otázky, které mohou klást poslanci a poslankyně EP.

Parlament může také vydat Komisi doporučení ohledně provádění rozpočtu. Komise musí na žádost Parlamentu podat zprávu o opatřeních, která byla přijata v souvislosti s těmito připomínkami a poznámkami.

Výsledkem tohoto postupu je udělení, odložení či odmítnutí udělení absolutoria.

Parlament postupuje stejným způsobem v případě schvalování závěrek ostatních institucí a orgánů, včetně svého vlastního správního rozpočtu.