Kontrolní pravomoci 

Evropský parlament má řadu kontrolních pravomocí. Ty mu umožňují vykonávat dozor nad dalšími institucemi, sledovat správnost využívání rozpočtu EU a zajišťovat řádné provádění práva EU.

Evropská rada 

Předseda nebo předsedkyně Evropského parlamentu má právo vystoupit na začátku každého zasedání Evropské rady a seznámit ji se základními stanovisky Parlamentu k tématům, kterým se budou hlavy států a předsedové a předsedkyně vlád věnovat.

Po každém zasedání předkládá předseda nebo předsedkyně Evropské rady Parlamentu zprávu o výsledcích zasedání.

Úloha
Evropskou radu tvoří hlavy států a předsedové a předsedkyně vlád zemí Evropské unie, předseda nebo předsedkyně Evropské rady – volený/á na období dva a půl roku s možností jednorázového prodloužení – a předseda nebo předsedkyně Evropské komise. Evropská rada vymezuje obecné politické směry a priority.

Rada EU 

Vždy na začátku a v závěru šestiměsíčního předsednictví diskutuje předseda nebo předsedkyně Rady Evropské unie s poslanci a poslankyněmi EP na plenárním zasedání o programu předsednictví.

Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu mohou Radě klást otázky k písemnému nebo ústnímu zodpovězení a vyzvat ji k zahájení nových politik.

Radě pro zahraniční věci vždy předsedá vysoký představitel nebo vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Vysoký představitel či vysoká představitelka nebo jeho zástupce či zástupkyně se účastní všech diskusí v plénu týkajících se zahraniční, bezpečnostní nebo obranné politiky a podává dvakrát ročně Evropskému parlamentu zprávy ohledně těchto politik a jejich finančních dopadů.

Úloha
Rada Evroské unie je druhým legislativním orgánem Evropské unie. Skládá se z ministrů a ministryň členských států.

Evropská Komise 

Evropský parlament má právo schválit či zamítnout Evropskou komisi. Od roku 1994 se kandidáti a kandidátky na místa komisařů a komisařek musí dostavit ke slyšení v Parlamentu. Podle Lisabonské smlouvy navrhuje Evropská rada s přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu kandidáta či kandidátku na předsedu nebo předsedkyni Komise. Evropský parlament pak rozhodne o zvolení nebo nezvolení kandidáta či kandidátky.

Evropský parlament může Komisi vyslovit nedůvěru a v konečném důsledku ji i rozpustit. Žádný z dosavadních osmi návrhů na vyslovení nedůvěry, jež byly Parlamentu předloženy, nebyl přijat. V roce 1999 odstoupila Komise pod vedením Jacquese Santera ještě před tím, než ji Parlament vyzval k rezignaci.

Evropský parlament vykonává nad Komisí demokratickou kontrolu. Komise Parlamentu pravidelně předkládá zprávy, včetně výroční zprávy o činnosti Evropské unie a o plnění rozpočtu. Předseda nebo předsedkyně Komise jednou za rok učiní na plenárním zasedání prohlášení o stavu Unie. Parlament pravidelně vyzývá Komisi, aby zahájila politické iniciativy a zodpovídala otázky k ústnímu a písemnému zodpovězení pokládané poslanci a poslankyněmi EP.

Úloha
Evropská komise je strážkyní Smluv a orgánem výkonné moci Evropské unie.

Soudní dvůr 

Parlament může Soudní dvůr požádat, aby zahájil řízení proti Komisi nebo Radě v případě, že jednaly v rozporu s právními předpisy EU.

Parlament může společně s Radou požádat Soudní dvůr o vytvoření specializovaných soudů. Roku 2005 byl kupříkladu zřízen Soud pro veřejnou službu Evropské unie pro řešení právních sporů mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci a zaměstnankyněmi.

Úloha
Soudní dvůr je nejvyšší instancí ve věcech právního řádu EU. Vykládá právo EU a zajišťuje jeho stejné uplatňování ve všech členských státech

Evropská centrální banka 

Prezident nebo prezidentka, viceprezident nebo viceprezidentka a Výkonná rada jsou jmenováni Evropskou radou po konzultaci s Evropským parlamentem.

Prezident nebo prezidentka ECB předkládá plénu výroční zprávu banky a účastní se pravidelného dialogu o měnových otázkách s Hospodářským výborem

Úloha
Evropská centrální banka je zodpovědná za vedení měnové politiky v eurozóně.

Evropský účetní dvůr 

Účetní dvůr předkládá výroční zprávu o plnění rozpočtu EU za předchozí rok Radě a Evropskému parlamentu. Na základě zprávy Parlament rozhoduje, jestli schválí nebo neschválí způsob, jakým Evropská komise plnila rozpočet. V kladném případě udělí absolutorium.

Členy a členky Účetního dvora jmenuje Rada po konzultaci s Evropským parlamentem.

Úloha
Účetní dvůr provádí kontrolu financí EU. Jako externí auditor přispívá ke zlepšování finančního řízení EU a jedná jako nezávislý ochránce finančních zájmů občanů EU.

Evropský veřejný ochránce práv 

Parlament volí evropského veřejného ochránce nebo evropskou veřejnou ochránkyni práv. Veřejný ochránce práv o svých zjištěních informuje Evropský parlament a předkládá výroční zprávu poslancům a poslankyním EP. Za mimořádných okolností může veřejného ochránce práv odvolat Soudní dvůr na žádost Parlamentu. Veřejný ochránce práv může zahájit šetření z vlastního podnětu.

Úloha
Evropský veřejný ochránce práv zkoumá stížnosti ohledně nesprávného úředního postupu orgánů a institucí Evropské unie.

Petitions, committees of inquiry 

Každý občan, obyvatel, podnik či organizace v EU může Evropskému parlamentu podat petici týkající se práva EU.

Parlament může zřídit vyšetřovací výbor, aby přezkoumal porušování práva EU členskými státy.