EP po Lisabonské smlouvě: významnější úloha při formování Evropy 

Lisabonská smlouva, která vstoupila v platnost ke konci roku 2009, přiznala Evropskému parlamentu nové zákonodárné pravomoci a postavila jej při rozhodování o činnosti EU a vynakládání finančních prostředků na roveň Radě ministrů. Změnila rovněž způsob spolupráce Parlamentu s dalšími orgány a institucemi a posílila vliv poslanců EP při rozhodování o tom, kdo EU povede. Všechny tyto reformy zajistily, že při volbách do Evropského parlamentu můžete ještě větší mírou ovlivnit směřování Evropy.

Evropský parlament:Nové pravomoci

: Významnější úloha Evropského parlamentu

 •  

  Na základě změn daných Smlouvou volí Parlament předsedu Komise, která je výkonným orgánem EU

   
 •   Podle Smlouvy mají Parlament a Rada   .

Evropský parlament : Lisabonská smlouva rozšiřuje pravomoci Evropského parlamentu

    
 •  

  Lisabonská smlouva rozšířila legislativní pravomoc Parlamentu na více než 40 nových oblastí a postavila Parlament coby zákonodárný orgán na shodnou úroveň s Radou

  Předchozí oblasti spolurozhodování:

  • životní prostředí
  • doprava
  • vnitřní trh
  • zaměstnanost a sociální politika
  • vzdělání
  • veřejné zdraví
  • ochrana spotřebitele

  Další nové oblasti podle Lisabonské smlouvy:

  • zemědělství a rybolov
  • podpora chudých regionů
  • bezpečnost a soudnictví
  • obchodní politika
  • spolupráce se zeměmi mimo EU
  • prováděcí akty
 •  

  Mezinárodní dohody – právo je schválit/zamítnout

 •  

  EP rozhoduje o celém rozpočtu (nikoli pouze o nepovinných výdajích)

 •  

  Nová forma participativní demokracie. EP se snažil zjednodušit postupy a zavázal se pořádat slyšení o iniciativách, které získaly požadovaný počet podpisů.

Více pravomocí

Lisabonská smlouva posílila schopnost EU a Parlamentu jednat a vyjadřovat se. Rozšířila plnou zákonodárnou moc Parlamentu na více než 40 nových oblastí včetně zemědělství, zabezpečení dodávek energie, přistěhovalectví, soudnictví a fondů EU a postavila jej na roveň Radě, které zastupuje vlády členských států. Parlament rovněž nabyl pravomoc schvalovat spolu s Radou celý rozpočet EU.

Poslanci EP získali právo zamítnout mezinárodní dohody, kterého neváhali využít k pozastavení kontroverzní obchodní dohody proti padělání (ACTA) s ohledem na četné obavy, že by tato dohoda mohla omezit základní svobody. Tato skutečnost prokázala, že v návaznosti na posílení pravomocí mají rozhodnutí přijatá poslanci EP ještě větší vliv na každodenní život Evropanů.

Významnější úloha

Nejenže Lisabonská smlouva poskytla Evropskému parlamentu stejné pravomoci, jaké má Rada, umožnila mu rovněž ovlivňovat politické směřování Evropy. V souladu se změnami danými Smlouvou volí Parlament předsedu Komise, která je výkonným orgánem EU, a toto rozhodnutí musí odrážet výsledky voleb do Evropského parlamentu, tedy volbu voličů.

Větší vliv občanů

Jelikož je Parlament jediným přímo voleným orgánem EU, má pravomoc a povinnost povolat orgány a instituce EU k odpovědnosti. Parlament dohlíží na dodržování Listiny základních práv, která je zakotvena v Lisabonské smlouvě, a nově stanoveného práva občanské iniciativy, které občanům umožňuje požádat o nové návrhy politik, pokud petici požadující takový návrh podepsal jeden milion občanů.