Traktater og Europa-Parlamentet 

Regeringskonferencen, der havde til opgave at udarbejde en europæisk reformtraktat, blev indledt i Lissabon den 23. juli 2007 (Europa-Parlamentets repræsentanter var Elmar Brok, Enrique Barón Crespo og Andrew Duff). Traktaten blev godkendt på stats- og regeringschefernes møde i Lissabon den 18.-19. oktober 2007. Lissabontraktaten blev undertegnet under tilstedeværelse af Europa-Parlamentets formand, Hans-Gert Pöttering, den 13. december 2007, efter at EU's charter om grundlæggende rettigheder var blevet proklameret i Parlamentet af formændene for Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet.

Europa-Parlamentet godkendte Lissabontraktaten den 19. februar 2008 (betænkning af Corbett/Méndez de Vigo). Lissabontraktaten fastsætter, at Kommissionens formand skal vælges af Parlamentet, efter at Det Europæiske Råd, som skal tage resultatet af valget til Europa-Parlamentet i betragtning, har stillet forslag om en kandidat. Desuden er der lagt flere nye områder ind under den fælles beslutningsprocedure, som fremover kaldes "den almindelige lovgivningsprocedure".

Undertegnelsen af Lissabontraktaten 

Med nogle få undtagelser er Europa-Parlamentet i Lissabontraktaten blevet sidestillet med Rådet som lovgiver på de områder, hvor dette ikke var tilfældet tidligere, f.eks. ved fastsættelsen af EU-budgettet (hvor Parlamentet er fuldt ud ligestillet med Rådet), landbrugspolitik og retlige og indre anliggender.

Traktaten trådte i kraft den 1. december 2009, efter at den var blevet ratificeret af alle 27 medlemsstater.

  • Undertegnet i: Lissabon (Portugal) den 13. december 2007
  • Ikrafttrædelse: 1. december 2009