Flersprogethed i Europa-Parlamentet 

I Europa-Parlamentet er alle officielle sprog lige vigtige: Parlamentets dokumenter bliver offentliggjort på alle Den Europæiske Unions officielle sprog, og Europa-Parlamentets medlemmer (MEP'er) har ret til at tale og skrive på et officielt sprog efter eget valg. Dette sikrer også, at alle kan følge og tilgå Parlamentets arbejde.

Den Europæiske Union har altid set sin store mangfoldighed af kulturer og sprog som en styrke. Fast forankret i de europæiske traktater er flersprogethed en afspejling af denne kulturelle og sproglige mangfoldighed. Den gør også de europæiske institutioner mere tilgængelige og gennemsigtige for alle EU-borgere, hvilket er afgørende for, at EU's demokratiske system er en succes.

Europa-Parlamentet er forskellig fra de andre EU-institutioner i sin forpligtelse til at sikre den højest mulige grad af flersprogethed. Enhver europæisk medborger har ret til at stille op til Europa-Parlamentet. Det ville være urimeligt at stille krav til parlamentsmedlemmer om at skulle beherske et af de oftere anvendte sprog, såsom fransk eller engelsk. Ethvert parlamentsmedlems ret til at læse og skrive parlamentsdokumenter, følge debatter og tale på hans eller hendes eget sprog anerkendes udtrykkeligt i Parlamentets forretningsorden.

Alle EU-borgere skal kunne læse lovgivning, som vedrører dem, på deres eget modersmål. Som med-lovgiver har Europa-Parlamentet også ret til at sikre, at den sproglige kvalitet i alle de love, som det godkender, er fejlfri i alle officielle sprog.

I henhold til europæisk lovgivning har alle europæere ret til at følge Parlamentets arbejde, stille spørgsmål og modtage svar på deres eget sprog, under europæisk lovgivning.

Anvendte sprog i Europa-Parlamentet

Sikken lang vej vi er kommet siden slutningen af 1950'erne, da der kun blev talt fire sprog i fællesmarkedets institutioner! I dag anvendes ikke mindre end 24 officielle sprog i Europa-Parlamentet, hvilket er en enorm sproglig udfordring.

Hver gang nye medlemsstater har tilsluttet sig EU, er antallet af officielle sprog vokset.

Officielt EU-sprog siden…

 • nederlandsk, fransk, tysk, italiensk 1958
 • dansk, engelsk 1973
 • græsk 1981
 • portugisisk, spansk 1986
 • finsk, svensk 1995
 • Tjekkisk, estisk, ungarsk, lettisk, litauisk, maltesisk, polsk, slovakisk og slovensk 2004
 • bulgarsk, irsk, rumænsk 2007
 • kroatisk 2013

Officielle EU-sprog reguleres efter en forordning, som revideres efter hver udvidelse med tilføjelse af de nye officielle sprog. Alle officielle sprog nyder samme status.

De 24 officielle sprog giver ialt 552 mulige kombinationer, eftersom hvert sprog kan oversættes til 23 andre. For at klare denne udfordring har Europa-Parlamentet etableret yderst effektive tolke-, oversættelses- og retstekstlige kontroltjenester. Der er blevet indført meget strenge regler for at sikre, at disse tjenester fungerer gnidningsløst, og at udgifterne hertil holdes på et fornuftigt niveau.

Oversættelse

Europa-Parlamentets oversættelsestjeneste sørger for, at al skriftlig og elektronisk kommunikation findes på alle Den Europæiske Unions officielle sprog. Den spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre gennemsigtighed i EU's lovgivnings- og budgetprocedure og til at bringe EU tættere på borgerne.

Generaldirektoratet for Oversættelse beskæftiger ca. 1140 medarbejdere, heraf mere end 600 oversættere, og er en af verdens største arbejdsgivere på dette område.

   Tolkning

   Hovedopgaven for Europa-Parlamentets tolke er mundtlig gengivelse af parlamentsmedlemmers taler på troværdig vis og i realtid på alle officielle sprog. Tolketjenester tilbydes til alle flersprogede møder organiseret af institutionens officielle organer.

   Europa-Parlamentets Generaldirektoratet for Logistik og Tolkning til Konferencer beskæftiger cirka 270 fastansatte tolke og har en reserveliste på omkring 1500 akkrediterede freelancetolke, som det hyppigt er nødvendigt at indkalde for at kunne dække behovet.

   Flersprogethed – Lovgivningsmæssige retsakter

   Den lovgivning, der vedtages af Europa-Parlamentet, berører mere end 447 millioner borgere i 27 lande og foreligger på 24 officielle sprog: Den skal være identisk og så klar som muligt på alle sprog. Den sproglige og lovgivningsmæssige kvalitet af teksterne kontrolleres af Parlamentets jurist-lingvister.

   Parlamentets jurist-lingvister sikrer under hele lovgivningsproceduren den højest mulige kvalitet af lovgivningsteksterne på alle EU-sprog. Jurist-lingvisterne inddrages på alle lovgivningsprocedurens stadier for at sikre, at Parlamentets politiske vilje kommer til udtryk i lovgivningstekster af høj kvalitet.

   Arbejdet udføres af et hold af 75 jurist-lingvister. Deres arbejde består hovedsagelig i at:

   • rådgive medlemmerne og udvalgssekretariaterne omkring udarbejdelsen af tekster og procedurespørgsmål fra udarbejdelsen af det første udkast til den endelige vedtagelse på plenarmødet
   • udarbejde og offentliggøre lovgivningstekster til vedtagelse af Parlamentet i udvalgene og på plenarmøderne og herved sikre den højest mulige kvalitet af alle de forskellige sprogversioner af ændringsforslagene i betænkningerne og en gnidningsfri gennemførelse af proceduren
   • stå for den tekniske udarbejdelse af ændringsforslag, der indgives til plenarmøderne, og for offentliggørelsen af alle vedtagne tekster på dagen for afstemningen på plenarmøderne
   • færdiggøre de lovgivningsmæssige retsakter sammen med Rådets jurist-lingvister.