Europa-Parlamentets delegationer 

Europa-Parlamentets delegationer tager sig af forbindelser og udveksling af oplysninger med parlamenter i tredjelande. Gennem delegationerne bidrager Europa-Parlamentet til at repræsentere Den Europæiske Union udadtil og til over for tredjelande at fremme de værdier, som EU bygger på, dvs. principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet.

Der er flere forskellige typer delegationer: delegationer til blandede parlamentariske udvalg, delegationer til parlamentariske samarbejdsudvalg, andre interparlamentariske delegationer og delegationer til multilaterale parlamentariske forsamlinger.